Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 436/98 van Mark KILLILEA aan de Commissie. Gebruikmaking van milieuvriendelijke maatregelen in de landbouwsector

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 436/98 van Mark KILLILEA aan de Commissie. Gebruikmaking van milieuvriendelijke maatregelen in de landbouwsector

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 436/98 van Mark KILLILEA aan de Commissie. Gebruikmaking van milieuvriendelijke maatregelen in de landbouwsector

Publicatieblad Nr. C 310 van 09/10/1998 blz. 0063


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0436/98 van Mark Killilea (UPE) aan de Commissie (16 februari 1998)

Betreft: Gebruikmaking van milieuvriendelijke maatregelen in de landbouwsector

Middels Verordening (EEG) nr. 2078/92 ((PB L 215 van 30.7.1992, blz. 85. )) heeft de Commissie een aantal stimuli geïntroduceerd. Kan de Commissie meedelen welk bedrag Ierland tot nu toe krachtens deze milieubeschermingsmaatregelen heeft ontvangen en welk percentage dit bedrag vormt van het totale bedrag dat door de Unie beschikbaar is gesteld? Is het mogelijk een onderverdeling te maken over een aantal sectoren zoals: milieuvriendelijke landbouw, beheer van aan de productie onttrokken gronden, scholing en demonstratieprojecten?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (27 februari 1998)

Ierland heeft een programma ten uitvoer gelegd op grond van Verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992 betreffende landbouwproductiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieubescherming, en betreffende natuurbeheer ((PB L 215 van 30.7.1992. )). Dat programma kreeg de naam "Rural Environment Protection Scheme (REPS)¨ en alle landbouwers in het hele land die ermee instemmen om gedurende ten minste vijf jaar bij te dragen tot de verbetering van het milieu en een aantal productiebeperkingen in acht te nemen, komen hiervoor in aanmerking. De eerste betalingen in het kader van het REPS zijn gedaan in 1995 en de bijdrage uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) voor de eerste drie jaar bedroeg: 19 miljoen ecu in 1995, 43 miljoen ecu in 1996 en 98 miljoen ecu in 1997.

De bijdrage uit het EOGFL komt overeen met 75 % van de uitgaven, aangezien Ierland een onder doelstelling 1 vallende regio is. In andere regio's bedraagt de communautaire bijdrage slechts 50 %.

Het aandeel van de in het kader van het REPS verleende bijstand in de totale uitgaven van het EOGFL voor programma's in de sector landbouw en milieu bedroeg 4 % in 1995, 3 % in 1996 en meer dan 6 % in 1997. Ter vergelijking, Ierland beschikt over 3,3 % van het totale landbouwareaal van de Gemeenschap.

Met betrekking tot de uitsplitsing naar soort maatregelen heeft de Commissie van Ierland nog geen verslag ontvangen over de uitvoering van het programma; de tot nu toe medegedeelde gegevens betreffen alleen algemene cijfers.

De Commissie vestigt de aandacht van het geachte Parlementslid op het verslag van de Commissie ((COM(97) 620 def. )) over de toepassing van Verordening (EEG) nr. 2078/92, dat op 4 december 1997 bij het Parlement is ingediend.