Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 478/98 van Richard HOWITT aan de Commissie. Quota's voor specifieke beleidsonderdelen in de programma's van de structuurfondsen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 478/98 van Richard HOWITT aan de Commissie. Quota's voor specifieke beleidsonderdelen in de programma's van de structuurfondsen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 478/98 van Richard HOWITT aan de Commissie. Quota's voor specifieke beleidsonderdelen in de programma's van de structuurfondsen

Publicatieblad Nr. C 354 van 19/11/1998 blz. 0007


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0478/98 van Richard Howitt (PSE) aan de Commissie (27 februari 1998)

Betreft: Quota's voor specifieke beleidsonderdelen in de programma's van de structuurfondsen

In hoever beschouwt de Commissie de financiële tabellen die voorkomen in vastgelegde enige programmadocumenten als vast en onveranderlijk, en in hoever moedigt ze flexibiliteit bij de lidstaten aan door er enkel een indicatieve waarde aan toe te kennen? In hoever legt de Commissie op voorhand quota's voor de totale bedragen vast die aan specifieke beleidsonderdelen te besteden zijn, die dan door middel van enige programmadocumenten uitgevoerd worden, en in hoever laat ze toe dat de verdeling op regionaal niveau overeengekomen wordt, en dat er pas naderhand totale bedragen voor heel Europa verzameld worden? Is de Commissie van plan om in dat opzicht enige verschuiving in haar benadering te laten plaatsgrijpen, in de zin dat er in de nieuwe programmaperiode 1999-2006 van de structuurfondsen meer of minder gebruik gemaakt wordt van quota's voor Europa in zijn geheel?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie (7 april 1998)

De Commissie is van oordeel dat de financieringsplannen een integrerend deel zijn van het gecombineerd programmeringsdocument (GPD) en een essentieel element zijn voor het toezicht op de uitvoering ervan. Gezien de flexibiliteit die eigen is aan de meerjarige programmeringsaanpak wordt er evenwel van uitgegaan dat deze plannen van tijd tot tijd zullen moeten worden aangepast aan de feitelijke ontwikkelingen. Daarom kunnen, binnen vooraf met de Commissie overeengekomen grenzen, de voor de uitvoering van de programma's verantwoordelijke nationale autoriteiten met betrekking tot de lopende programma's beslissen over of voorstellen doen voor wijzigingen in de plannen.

Noch op regionaal, noch op communautair niveau bestaan quota voor specifieke acties of sectoren. Het bedrag van de communautaire medefinanciering wordt voor elk GPD in het kader van het partnerschap vastgesteld, rekening houdend met de doelstellingen en de voorgenomen maatregelen.

In de voorstellen voor een hervorming van de Structuurfondsen, die zij op 18 maart 1998 ((COM(1998) 131. )) heeft aangenomen, wil de Commissie de lidstaten bij de herprogrammering meer speelruimte laten in die zin dat alleen wijzigingen van het financieringsschema van het programma in zijn geheel of in de belangrijkste doelstellingen ervan nog door de Commissie zouden moeten worden goedgekeurd. Verschuivingen van kredieten tussen maatregelen die onder één zelfde hoofdprioriteit van het programma vallen, worden aan de lidstaat of de uitvoerende autoriteiten overgelaten.