Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508/98 van Dominique SOUCHET aan dee Raad. Verbod op het gebruik van drijfnetten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508/98 van Dominique SOUCHET aan dee Raad. Verbod op het gebruik van drijfnetten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508/98 van Dominique SOUCHET aan dee Raad. Verbod op het gebruik van drijfnetten

Publicatieblad Nr. C 323 van 21/10/1998 blz. 0044


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0508/98 van Dominique Souchet (I-EDN) aan de Raad (27 februari 1998)

Betreft: Verbod op het gebruik van drijfnetten

Het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij, een onderzoeksorgaan van de Commissie, heeft de adequaatheid van de methodologie en de kwaliteit van de resultaten erkend van de studie die in 1993 werd uitgevoerd door het IFREMER (Frans onderzoeksinstituut voor de exploitatie van de zee) over de gevolgen van de visserij met drijfnetten op het milieu in de Atlantische Oceaan.

In zijn conclusies merkt het Comité alleen op dat de visserij met drijfnetten van dichtbij moet worden gevolgd.

Sedert 1993 is de lengte van de drijfnetten beperkt tot 2,5 km, is het aantal schepen dat gebruik maakt van dit werktuig teruggelopen en is de technologie van de netten verbeterd. Het is zeker dat de vissterfte hierdoor sterk is teruggedrongen.

Vindt de Raad het in het licht van deze ontwikkeling redelijk om in te gaan op het voorstel van de Commissie inzake de afschaffing van het gebruik van drijfnetten in de Atlantische Oceaan (buiten de kustzones)?

Gecombineerd Antwoord op de schritftelijke vragen E-0502/98, E-0504/98, E-0506/98, E-0508/98 en E-0510/98 (6 juli 1998)

Op 8 juni 1998 heeft de Raad de verordening goedgekeurd waarbij het gebruik van drijfnetten vanaf 1 januari 2002 wordt verboden. Tijdens een overgangsperiode zullen vissersboten, met de toestemming van de lidstaat waarvan zij de vlag voeren, drijfnetten met een lengte van niet meer dan 2,5 km aan boord mogen hebben of gebruiken om te vissen.

Met uitzondering van de wateren van de Oostzee, de Belten en de Øresund is deze verordening van toepassing in alle wateren die onder de soevereiniteit of de jurisdictie van de lidstaten vallen en, buiten deze wateren, voor alle communautaire vissersvaartuigen.

Het is het geachte parlementslid bekend dat in Resolutie nr. 44/225 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 22 december 1989, als bevestigd bij verscheidene latere resoluties, laatstelijk bij Resolutie nr. 51/36 van de Algemene Vergadering van 9 december 1996, wordt opgeroepen tot de volledige uitvoering van een wereldwijd moratorium voor alle grootschalige visserij met pelagische drijfnetten op volle zee.

In de Oostzee gelden voor de zalmvisserij met drijfnetten de visserijvoorschriften van de bevoegde regionale organisatie, de Internationale Visserijcommissie voor de Oostzee, als omgezet in het gemeenschapsrecht bij Verordening nr. 88/98 van de Raad ((PB L 9 van 15.1.1998. )).

Tevens wil de Raad het geachte parlementslid herinneren aan de resoluties van het Europees Parlement van 28 juli 1994 ((PE 182.123/9. )) en 12 juli 1995 ((PE 192.559/67-68. )).

De Raad en de Commissie zijn zich ervan bewust dat het verbieden van drijfnetten op korte termijn voor sommige vissersvloten ongunstige economische en sociale gevolgen zal hebben en achten het noodzakelijk om op communautair niveau een passende reeks acties te ontplooien en specifieke ondersteunende maatregelen te treffen ten behoeve van de vissers aan boord en de reders. Deze maatregelen moeten echter een uitzondering blijven en moeten in elk geval worden bekostigd uit de begroting van de bestaande structuurprogramma's van de getroffen lidstaten.

Daartoe zal de Commissie bij de Raad zo spoedig mogelijk een voorstel indienen voor een op basis van artikel 43 van het Verdrag te nemen ad hoc besluit betreffende een pakket steunmaatregelen. Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan in het ombouwen van de vaartuigen zodat betrouwbaarder en meer selectieve vangsttechnieken gebruikt kunnen worden, meer bepaald voor de visserij op dezelfde, niet overbeviste soorten; in het verlenen van compensatie aan de vissers en de reders voor de economische consequenties van de stopzetting van de activiteiten met drijfnetten; in de omscholing van vissers zodat zij andere activiteiten dan de visserij kunnen gaan uitoefenen of nieuwe vaardigheden kunnen aanleren en in het uit de vaart nemen van vaartuigen die worden gebruikt bij de drijfnetvisserij.