Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 560/98 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Omzetting van de communautaire sociale wetgeving in nationaal recht

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 560/98 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Omzetting van de communautaire sociale wetgeving in nationaal recht

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 560/98 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Omzetting van de communautaire sociale wetgeving in nationaal recht

Publicatieblad Nr. C 310 van 09/10/1998 blz. 0088


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0560/98 van Jesús Cabezón Alonso (PSE) aan de Commissie (4 maart 1998)

Betreft: Omzetting van de communautaire sociale wetgeving in nationaal recht

Welke lidstaten hebben de communautaire wetsteksten op sociaal gebied nog niet omgezet in hun eigen nationale wetgevingen op volgende terreinen:

- bescherming van jongeren op het werk

- Europese ondernemingsraad

- werktijdregeling

- gelijke rechten voor mannen en vrouwen in de professionele socialezekerheidsstelsels?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (2 april 1998)

De Commissie wil de geachte afgevaardigde erop wijzen dat de nodige maatregelen ter uitvoering van richtlijn 94/33/EG betreffende de bescherming van jongeren op het werk ((PB L 216 van 20.8.1994. )) nog niet zijn aangenomen door Frankrijk, Italië, Luxemburg en onvolledig door het Verenigd Koninkrijk.

Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994, betreffende de oprichting van een Europese ondernemingsraad of de instelling van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie en groepen van ondernemingen met een communautaire dimensie met het oog op informatie en raadpleging van de werknemers ((PB L 254 van 30.9.1994. )), is nog niet omgezet in Luxemburg en in Portugal.

Griekenland, Frankrijk, Luxemburg, Portugal en het Verenigd Koninkrijk hebben richtlijn 93/104/EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd ((PB L 307 van 13.12.1993. )) nog niet in hun nationale wetgeving omgezet.

Tenslotte hebben België, Duitsland, Griekenland Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland nog geen officiële mededeling gedaan van de nationale maatregelen tot omzetting van richtlijn 96/97/EG ((PB L 46 van 17.2.1997. )) tot wijziging van richtlijn 86/378/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de beroepsregelingen voor sociale zekerheid ((PB L 225 van 12.8.1986. )).