Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 574/98 van Edouard des PLACES aan de Commissie. Wet inzake de landbouworiëntatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 574/98 van Edouard des PLACES aan de Commissie. Wet inzake de landbouworiëntatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 574/98 van Edouard des PLACES aan de Commissie. Wet inzake de landbouworiëntatie

Publicatieblad Nr. C 310 van 09/10/1998 blz. 0094


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0574/98 van Edouard des Places (I-EDN) aan de Commissie (4 maart 1998)

Betreft: Wet inzake de landbouworiëntatie

In Frankrijk heeft de minister van Landbouw de landbouworganisaties een wetsontwerp voorgelegd inzake de landbouworiëntatie. In titel I van dit ontwerp is voorzien in de invoering van territoriale exploitatiecontracten (CTE).

Deze contracten zouden worden gesloten met de overheid, zouden betrekking hebben op alle activiteiten van het bedrijf, zouden een actieprogramma omvatten dat rekening houdt met de doelstellingen van de goederen- en dienstenproductie, de ruimtelijke ordening en de milieubescherming, en zouden aansluiten op de nationale en regionale richtsnoeren.

In de toelichting bij artikel 3 inzake de oprichting van een fonds voor de financiering van de CTE wordt duidelijk bepaald dat dit fonds in een eerste fase zou worden gefinancierd met nationale kredieten en vervolgens met kredieten die voortvloeien uit de hervorming van de steunregelingen van het GLB.

Denkt de Commissie dat het, vanuit het oogpunt van de begrotingslogica gezien, mogelijk is de financiële middelen die ter beschikking komen als gevolg van de herziening van een GMO over te hevelen naar andere landbouwproducties die al of niet onder een andere GMO vallen?

Zal het principe van deze territoriale exploitatiecontracten niet leiden tot een zekere hernationalisering van het GLB en tot de afbraak van de beginselen van het landbouwbeleid die in alle GMO's besloten liggen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (2 april 1998)

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar het antwoord van de Commissie op zijn schriftelijke vraag P-514/98 ((Sie blz. 77. )).

Voorts wijst de Commissie erop dat zij streeft naar een samenhang tussen haar beleid inzake overheidssteun in de landbouwsector en de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, met name door te voorkomen dat de overheidssteun de regels van de gemeenschappelijke marktordeningen doorkruist.