Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 580/98 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Internationaal reizigersvervoer

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 580/98 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Internationaal reizigersvervoer

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 580/98 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Internationaal reizigersvervoer

Publicatieblad Nr. C 402 van 22/12/1998 blz. 0016


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0580/98

van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie

(4 maart 1998)

Betreft: Internationaal reizigersvervoer

In artikel 4, lid 2 van verordening (EEG) 684/92(1) van de Raad van 16 maart 1992 is het volgende bepaald: "Voor de bijzondere vorm van geregeld vervoer als omschreven in artikel 2, punt 1.2., tweede alinea, onder a), b), c) en d), is geen vergunning vereist, mits het gedekt is door een tussen de organisator en de vervoerder gesloten overeenkomst."

Acht de Commissie het juist dat de bijzondere vorm van geregeld vervoer die strookt met de definitie van geregeld vervoer, zoals genoemd in artikel 2, punt 1.2., tweede alinea, onder a), b), c) en d), en waarvoor geen vergunning is vereist, systematisch naast het bestaande - wel aan vergunning onderworpen - geregeld vervoer functioneert en aldus de klanten van laatstgenoemde diensten afpakt?

(1) PB L 74 van 20.3.1992, blz. 1.