Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 603/98 van Bartho PRONK aan de Commissie. Maatschappelijke vorming voor volwassenen en de plaats ervan in het onderwijsbeleid van de Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 603/98 van Bartho PRONK aan de Commissie. Maatschappelijke vorming voor volwassenen en de plaats ervan in het onderwijsbeleid van de Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 603/98 van Bartho PRONK aan de Commissie. Maatschappelijke vorming voor volwassenen en de plaats ervan in het onderwijsbeleid van de Commissie

Publicatieblad Nr. C 310 van 09/10/1998 blz. 0100


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0603/98 van Bartho Pronk (PPE) aan de Commissie (4 maart 1998)

Betreft: Maatschappelijke vorming voor volwassenen en de plaats ervan in het onderwijsbeleid van de Commissie

Ziet de Commissie maatschappelijke vorming voor volwassenen als basis voor het naar elkaar toegroeien van de EU en zo ja, hoe denkt zij hiertoe met haar programma bij te dragen?

Is het juist dat geen aparte begrotingslijn bestaat voor maatschappelijke vorming voor volwassenen?

Is het juist dat de Commissie maatschappelijke onderwerpen slechts steunt wanneer zij voor de Commissie actueel zijn (bijvoorbeeld de euro), maar de NGO's geen gelegenheid geeft steun te verkrijgen van de Commissie voor onderwerpen die zij zelf selecteren?

Hoe kunnen onderwijsmanifestaties voor ethische onderwerpen en waardeproblemen worden gesteund, of ook methodekwesties in verband met de maatschappelijke vorming voor volwassenen die door NGO's wordt georganiseerd?

Is de Commissie bereid de maatschappelijke vorming voor volwassenen als aparte sector te erkennen en te steunen, naast het onderwijs dat plaatsvindt op de universiteit, binnen de beroepsopleiding en op school?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie (8 april 1998)

De Commissie hecht veel belang aan de ontwikkeling van volwassenenonderwijs. Het Socrates-programma beoogt de Europese samenwerking op het gebied van het volwassenenonderwijs te verbeteren ten einde bij de volwassenen de Europese burgerzin te bevorderen. Voor de actie volwassenenonderwijs bestaat geen begrotingslijn ad hoc. Het budget hiervoor is opgenomen in dat van het Socrates-programma (actie 3.5.A).

Ieder jaar geeft de Commissie in de gids voor kandidaten aan welke prioritaire activiteiten zij voornemens is te steunen op het gebied van volwassenenonderwijs. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met gelijke kansen, toegang voor gehandicapten en met de voorkeur voor plattelands- en achtergebleven regio's. De meerderheid van de gefinancierde projecten komen voort uit initiatieven van verenigingen en non-gouvernementele organisaties (NGO's) en hebben met name betrekking op de integratie van minderbegunstigde groepen (migranten, gehandicapten, analfabeten, werklozen), de Europese burgerzin en de samenwerking op het gebied van het volwassenenonderwijs (vergelijking van de stelsels, uitwisseling van goede praktjken).

De Commissie is zich er ten zeerste van bewust dat het in een maatschappij die een economische, sociale, culturele, wetenschappelijke en technologische verandering doormaakt, noodzakelijk is iedere burger de mogelijkheid tot levenslang leren te waarborgen. In het volgende Socrates-programma zal dit een prioritaire doelstelling zijn.