Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 629/98 van Yves VERWAERDE aan de Commissie. Financiële steun aan voorlichtingscampagne over Natura 2000

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 629/98 van Yves VERWAERDE aan de Commissie. Financiële steun aan voorlichtingscampagne over Natura 2000

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 629/98 van Yves VERWAERDE aan de Commissie. Financiële steun aan voorlichtingscampagne over Natura 2000

Publicatieblad Nr. C 310 van 09/10/1998 blz. 0106


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0629/98 van Yves Verwaerde (PPE) aan de Commissie (9 maart 1998)

Betreft: Financiële steun aan voorlichtingscampagne over Natura 2000

Het zal de Europese Commissie bekend zijn dat sommige maatschappelijke en beroepsgroepen (landbouwers, industriëlen, jagers, enz.) in de gehele Europese Unie een ernstig voorbehoud hebben uitgesproken ten aanzien van de opzet van het netwerk Natura 2000. Dit voorbehoud stoelt voornamelijk op een gebrek aan transparantie en communicatie van de doeleinden van dit netwerk.

Kan de Commissie derhalve mededelen of zij al heeft gedacht aan bijzondere financiële steun voor acties op communautaire schaal die met name beogen de bevolking, de plaatselijke collectiviteiten en de NGO's voor te lichten en zo niet, overweegt zij niettemin dergelijke maatregelen en wat zullen de modaliteiten en de omvang ervan zijn?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (24 april 1998)

De Commissie heeft in 1997 verschillende projecten medegefinancierd teneinde het bewustzijn voor milieuzaken in de lidstaten overeenkomstig begrotingslijn B4-306 te vergroten. Twee hiervan hebben op Natura 2000 betrekking.

De Europese Unie voor Kustbehoud heeft steun ontvangen om een project te ontwikkelen dat op de uitwisseling van goede praktijkervaringen op het gebied van de integratie van natuurbehoud en de ontwikkeling van de locale economie in de vooral met Natura 2000 verbonden kustgebieden, gericht is, alsmede op de verhoging van de publieke en politieke steun voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna ((PB L 206 van 22.7.1992. )), de zogenaamde Habitatrichtlijn, en voor de ontwikkeling van Natura 2000.

Het Wereldnatuurfonds (WNF) in Italië heeft steun ontvangen om een project te ontwikkelen dat het bewustzijn en de kennis van het grote publiek over de Habitatrichtlijn vergroot, teneinde het opzetten van Natura 2000 te bevorderen. Het project omvatte een algemene informatiecampagne voor het publiek op Europees niveau, met onder meer televisiespots, werkgroepen en proefprojecten. De Commissie publiceerde op 24 januari 1998 overeenkomstig begrotingslijn B4-306 twee uitnodigingen voor voorstellen ((PB C 25 van 24.1.1998. )), krachtens welke acties ter bewustmaking van het publiek ten aanzien van Natura 2000 gecofinancierd konden worden.

Overeenkomstig Besluit 97/872/EG van de Raad van 16 december 1997 inzake een communautair actieprogramma ter ondersteuning van niet-gouvernementele organisaties die voornamelijk werkzaam zijn op het gebied van de milieubescherming ((PB L 354 van 30.12.1997. )), wacht de Commissie subsidieaanvragen in van niet-gouvernementele organisaties uit Europa waarvan de activiteiten zich uitstrekken tot alle of sommige lidstaten en bepaalde buurlanden van de Europese Unie. Deze financiële bijdrage van de Unie zou bedoeld zijn ter dekking van de kosten in verband met de activiteiten welke in het jaarlijkse werkprogramma van deze organisaties worden genoemd. Ingevolge deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen kan financiële bijstand worden verleend voor activiteiten die voor de Gemeenschap van belang zijn, in belangrijke mate bijdragen aan de verdere ontwikkeling en implementatie van milieubeleid en -wetgeving van de Gemeenschap en in overeenstemming zijn met de grondbeginselen van het vijfde milieuactieprogramma.

Een uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor algemene voorlichtings- en bewustmakingsmaatregelen op milieugebied verwijst naar het eerste streepje van de toelichting op artikel B4-306 van de begroting van 1998. De belangrijkste doelstelling is de voor het grote publiek beschikbare informatie te verbeteren en het bewustzijn met betrekking tot milieubescherming te vergroten. Het is tevens de bedoeling om samenwerkingsverbanden op Europees niveau in het leven te roepen en een doeltreffende ecologische benadering van economische activiteiten te bevorderen.