Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 695/98 van de leden Amedeo AMADEO , Salvatore TATARELLA aan de Commissie. Met milieuverontreiniging samenhangende ziekten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 695/98 van de leden Amedeo AMADEO , Salvatore TATARELLA aan de Commissie. Met milieuverontreiniging samenhangende ziekten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 695/98 van de leden Amedeo AMADEO , Salvatore TATARELLA aan de Commissie. Met milieuverontreiniging samenhangende ziekten

Publicatieblad Nr. C 304 van 02/10/1998 blz. 0147


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0695/98 van Amedeo Amadeo (NI) en Salvatore Tatarella (NI) aan de Commissie (10 maart 1998)

Betreft: Met milieuverontreiniging samenhangende ziekten

Kan de Commissie, gezien het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma 1999-2003 inzake met de milieuverontreiniging samenhangende ziekten binnen het actiekader op het gebied van de volksgezondheid (COM(97)0266 def. - 97/0153 (COD)) ((PB C 214 van 16.7.1997, blz. 7. )), om zinloos dubbel werk te voorkomen, nagaan of de voorgestelde maatregelen overeenkomen met en een aanvulling vormen op de maatregelen van het communautair actieprogramma voor gezondheidscontrole en de andere communautaire acties in verband met ziekten die met milieuverontreiniging samenhangen?

Gecombineerd Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0695/98, E-0696/98, E-0697/98, E-0698/98 en E-0699/98 (16 april 1998)

In haar mededeling betreffende en voorstel voor een communautair actieprogramma inzake met milieuverontreiniging samenhangende ziekten ((PB C 214, 16.7.1997. )), heeft de Commissie een drieledige aanpak van met milieuverontreiniging samenhangende ziekten geschetst: ten eerste, bestrijding van verontreiniging aan de bron, en ten tweede optreden ten aanzien van concentraties van verontreinigende stoffen en van de daaraan blootgestelde bevolking. Beide aspecten zijn essentiële elementen van het communautaire milieubeleid. Het derde element is een aanvulling en bestaat in acties op het gebied van de volksgezondheid die gericht zijn op verzachting van verontreinigingseffecten op individuele personen, die om technische of economische redenen niet kunnen worden voorkomen. De voorgestelde maatregelen vormen een samenhangend geheel met andere acties die betrekking hebben op met verontreiniging samenhangende ziekten.

Zoals de Commissie tijdens de vergaderperiode van Maart 1998 van het Parlement heeft aangegeven, is het niet mogelijk, bij de huidige staat van de financiële vooruitzichten, voor het voorgestelde programma middelen uit te trekken die, voor elk van de vijf jaar durende looptijd, het voor het eerste jaar (1999) bestemde bedrag van 1,3 Mecu te boven gaan.

De Commissie heeft in haar mededeling het belang onderstreept van wetenschappelijke gegevens over het oorzakelijk verband tussen verontreiniging en ziekte en van het vergelijken en evalueren van bestaande gegevens over causaliteit.

De Commissie heeft eveneens maatregelen voorgesteld om het niveau van de kennis en het begrip van met verontreiniging samenhangende ziekten en het inzicht, beoordeling en beheer daarvan te verhogen. De reden daarvoor is dat wetenschappelijke kringen, beleidsmakers en het grote publiek niet dezelfde opvatting van risico's hebben en dat actie noodzakelijk is om tot een doeltreffende communicatie tussen deze partijen te komen.

Tenslotte is een significante stijging van de incidentie van ziekten van de luchtwegen en allergieën vastgesteld, die voor de lidstaten een grote sociale en economische belasting ten gevolge heeft, evenals een aanzienlijke blootstelling van de bevolking - zowel binnenshuis als buitenshuis - aan de verontreinigende stoffen waarvan vermoed wordt dat zij een rol spelen bij het veroorzaken, provoceren of verergeren daarvan. Aangezien belangrijke ziekten die met verontreiniging in verband worden gebracht, andere dan ziekten van de luchtwegen en allergieën, reeds door andere communautaire actieprogramma's worden bestreken (zoals de actie Europa tegen kanker) heeft de Commissie in haar voorstellen specifieke acties daarvoor opgenomen. Steun aan preventieve actie voor voedselallergie, zoals borstvoeding, kan wel degelijk bij de uitvoering van het voorgestelde programma worden overwogen ter aanvulling van andere maatregelen zoals passende etikettering en informatie over ingrediënten in verband met de voedselveiligheid. Het communautaire beleid inzake voedselveiligheid besteedt hieraan speciale aandacht.