Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 720/98 van de leden Amedeo AMADEO , Salvatore TATARELLA aan de Commissie. Statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten - goederennomenclatuur

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 720/98 van de leden Amedeo AMADEO , Salvatore TATARELLA aan de Commissie. Statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten - goederennomenclatuur

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 720/98 van de leden Amedeo AMADEO , Salvatore TATARELLA aan de Commissie. Statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten - goederennomenclatuur

Publicatieblad Nr. C 354 van 19/11/1998 blz. 0021


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0720/98 van Amedeo Amadeo (NI) en Salvatore Tatarella (NI) aan de Commissie (18 maart 1998)

Betreft: Statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten - goederennomenclatuur

Kan de Commissie, gezien haar voorstel voor een verordening (EEG) van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad betreffende de statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten, met betrekking tot de goederennomenclatuur (COM(97)0275 def. - 97/0162 COD) ((PB C 245 van 12.8.1997, blz. 12. )),

overwegende dat het huidige Intrastat-systeem aanzienlijke kosten, complicaties en frustraties met zich meebrengt, vooral voor het MKB,

bovendien overwegende dat het wenselijk is in de gehele Europese Unie de drempel voor de opneming van het intracommunautaire handelsverkeer in het statistische informatiesysteem Intrastat te harmoniseren en vast te stellen dichtbij het plafond van de huidige reeks drempelwaarden, teneinde de lasten voor de kleine ondernemingen die minder zijn toegerust om deze te dragen, zoveel mogelijk te beperken, de posten van de Intrastat-nomenclatuur tot ongeveer 7.000 verlagen?

Antwoord van de heer de Silguy namens de Commissie (20 mei 1998)

Het voorstel van de Commissie ((COM(97) 275 def. )) voor de vereenvoudiging van het Intrastat-systeem is gericht op een vereenvoudigde toepassing van de gecombineerde nomenclatuur (GN) voor het handelsverkeer tussen de lidstaten. Het voorstel maakt deel uit van een door de Commissie voorgesteld pakket vereenvoudigingsmaatregelen, dat is gebaseerd op de aanbevelingen van de werkgroep SLIM-INTRASTAT om de aangifteplicht voor het bedrijfsleven, en met name het midden- en kleinbedrijf (MKB), te verlichten.

Verlichting van de aangifteplicht voor het MKB houdt in dat de nomenclatuur eenvoudiger en gebruikersvriendelijker wordt.

De Commissie denkt dit te bereiken door voor een vereenvoudigde toepassing van de gecombineerde nomenclatuur (GN) te zorgen. Zij acht het niet nodig een nieuwe nomenclatuur op te stellen.

De Commissie heeft haar standpunt gebaseerd op de reacties die zij tijdens haar vele contacten met vertegenwoordigers van gebruikers en declaranten heeft ontvangen. Hierbij is er met name op gewezen dat een specifieke Intrastat-nomenclatuur het risico van een apart codeersysteem met zich brengt. Dit wordt voor de gebruikers, declaranten of overheidsdiensten, te duur. De Commissie is uit kostenoverwegingen dan ook voorstander van een enkele nomenclatuur voor de statistieken van het intra- en extra-communautaire goederenverkeer; deze moet op de GN zijn gebaseerd.

Het aantal codes voor de vereenvoudigde GN kan niet willekeurig worden vastgesteld, maar moet de garantie bieden dat de kwaliteit van de verzamelde gegevens aan de eisen voldoet.

De huidige werkzaamheden van de Commissie (SLIM/GN) zijn dan ook een van de hoekstenen van haar beleid om de toepassing van de GN te vereenvoudigen en te moderniseren. De conclusie van de Raad van 27 november 1997 om informaticahulpmiddelen te ontwikkelen, teneinde het gebruik van de GN te vergemakkelijken en de commerciële terminologie van de ondernemingen op te nemen, is net zo belangrijk.

Afgezien van de vereenvoudiging van de GN zal de Commissie ook maatregelen voorstellen om het met name voor het MKB mogelijk te maken een vereenvoudigde Intrastat-aangifte te doen.

Wat de statistische drempel betreft, wordt bij de huidige toepassing al rekening gehouden met verschillen tussen de nationale economieën, met name in de structuur van hun bedrijven en producten. In de meeste lidstaten is de drempel sinds de invoering in 1993 verhoogd, waardoor een nog groter aantal kleine, maar ook middelgrote ondernemingen vrijstelling geniet. Meer dan 60% van alle deelnemers aan het intra-communautaire goederenverkeer zijn nu van de aangifteplicht voor de statistiek vrijgesteld.

Rekening houdend met de verschillen tussen de lidstaten kan een uniforme drempel voor de gehele Gemeenschap niet op een hoog niveau worden vastgesteld zonder schadelijke effecten voor de statistieken van het goederenverkeer. Anderzijds is een uniforme drempel op een laag niveau niet doeltreffend en schiet deze voorbij aan het doel om een aanzienlijk deel van de ondernemingen vrijstelling te verlenen.