Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 763/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Opheffing van de winkels voor belastingvrije artikelen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 763/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Opheffing van de winkels voor belastingvrije artikelen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 763/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Opheffing van de winkels voor belastingvrije artikelen

Publicatieblad Nr. C 354 van 19/11/1998 blz. 0023


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0763/98 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie (18 maart 1998)

Betreft: Opheffing van de winkels voor belastingvrije artikelen

In 1999 worden door de landen van de EU de winkels voor belastingvrije artikelen opgeheven, met, volgens de Transport Union Federation, als belangrijkste consequentie het verlies van 140.000 arbeidsplaatsen, terwijl daarnaast in de toeristensector de omzet van vele kleine ondernemingen en de vraag zullen worden beïnvloed. Kan de Commissie meedelen

1. of zij een kwantitatieve studie heeft verricht naar de gevolgen van de opheffing van de winkels voor belastingvrije artikelen en

2. hoe zij voornemens is dit grote verlies van arbeidsplaatsen op te vangen?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie (5 mei 1998)

Wat de vraag in zake de impactstudie betreft, verwijst de Commissie het geachte Parlementslid naar eerdere antwoorden op schriftelijke en mondelinge vragen. Het meest recente antwoord is gegeven op schriftelijke vraag E-272/98 van Mevr. D. Darras ((PB C 304 van 2.10.1998, blz. 67. )).

De Commissie is niet bereid een verlenging van de intracommunautaire belastingvrije aankopen in overweging te nemen aangezien die regeling nadelige zijdelingse effecten heeft voor andere transportmiddelen die geen belastingvrije aankopen kunnen aanbieden, en voor kleinhandelaren wier afzet wordt belast. De Commissie is evenwel bereid te onderzoeken welke doorzichtige en duidelijke middelen kunnen worden ingevoerd om bepaalde, specifieke nadelige gevolgen op werkgelegenheidsgebied in voorkomend geval weg te werken weg te werken.