Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 798/98 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Illegale handel in menselijke organen en geneesmiddelen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 798/98 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Illegale handel in menselijke organen en geneesmiddelen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 798/98 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Illegale handel in menselijke organen en geneesmiddelen

Publicatieblad Nr. C 310 van 09/10/1998 blz. 0131


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0798/98 van Nikitas Kaklamanis (UPE) aan de Commissie (18 maart 1998)

Betreft: Illegale handel in menselijke organen en geneesmiddelen

In de Europese pers zijn schokkende gegevens en aanklachten gepubliceerd over de illegale handel in organen en in gevaarlijke geneesmiddelen.

Met name heeft de advocaat Marie-Gabriël Coller in een interview met de Zwitserse krant "Le Matin¨ het feit aan de kaak gesteld dat partijen geneesmiddelen (die ernstige gevaren voor alle gebruikers daarvan in zich bergen) naar Griekenland worden verzonden, terwijl de Duitse arts Michael Hummel (die ook als "brein¨ achter de zendingen geneesmiddelen naar Griekenland geldt) belangstelling had voor menselijke organen die afkomstig zijn uit landen in het oosten en die vooral voor Duitse ziekenhuizen bestemd zijn.

Bovendien zijn in dit verband maatschappijen opgericht die ten doel hebben geld uit deze activiteiten wit te wassen. Voor de nodige huiver zorgt bovendien de openlijke verklaring van de Russische transplantatiechirurg Valery Soemakov dat hij zelf met gebruikmaking van valse documenten organen uit Moskou exporteert.

Kan de Commissie haar officiële standpunt in deze zeer belangrijke ethische kwestie meedelen en tevens aangeven over welke gegevens haar diensten beschikken wat het doorsluizen van gevaarlijke geneesmiddelen en illegaal verhandelde menselijke organen naar Griekenland betreft?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (11 mei 1998)

De Commissie is op de hoogte van berichten in de media dat het chronisch gebrek aan organen heeft geleid tot de ontwikkeling van illegale orgaanhandel. Het is echter aan de lidstaten om ethische kwesties en actie terzake in ovwerweging te nemen.

Overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IV en van artikel 29 van de richtlijn van de Raad nr 75/319/EEG van 20 mei 1975 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in verband met farmaceutische specialiteiten ((PB L 147 van 9.6.1975. )) is de invoer op het communautaire grondgebied van uit derde landen afkomstige medicamenten onderworpen aan de afgifte door de autoriteiten van de betrokken lidstaat van een productievergunning, die wordt verleend wanneer aan de door deze bepalingen vastgestelde strikte voorwaarden wordt voldaan. In het kader van regelmatige inspecties door de nationale autoriteiten wordt nagegaan of deze voorwaarden voortdurend worden nageleefd.