Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 842/98 van Freddy BLAK aan de Commissie. Goedkeuring van trawlers

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 842/98 van Freddy BLAK aan de Commissie. Goedkeuring van trawlers

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 842/98 van Freddy BLAK aan de Commissie. Goedkeuring van trawlers

Publicatieblad Nr. C 323 van 21/10/1998 blz. 0083


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0842/98 van Freddy Blak (PSE) aan de Commissie (11 maart 1998)

Betreft: Goedkeuring van trawlers

Een EU-regel dat trawlers die diepvrieskabeljauw aan land brengen in havens van de EU voor dit doel goedgekeurd moeten zijn, zal uiterst rampzalige gevolgen hebben voor de visverwerkende industrie en daardoor voor de werkgelegenheid op Bornholm in Denemarken.

De Russische autoriteiten keuren niet genoeg trawlers goed. Voorlopig zijn slechts 6 à 8 van de meer dan 250 trawlers in de Barentszee goedgekeurd. Dit houdt in dat op Bornholm vanaf april onvoldoende diepvrieskabeljauw beschikbaar is, met verlies van werkgelegenheid tot gevolg.

1. Is de Commissie bereid de goedkeuringsbepalingen zodanig aan te passen dat op Russische koelschepen ingevroren vis binnen redelijke tijd aan land kan worden gebracht, zonder dat deze schepen door de Russische autoriteiten goedgekeurd hoeven te zijn?

2. Als dit niet mogelijk is, hoe kan het probleem volgens de Commissie dan worden opgelost?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (29 april 1998)

De invoer van visserijproducten uit derde landen is sinds 1991 geregeld bij Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van de gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten ((PB L 268 van 24.9.1991. )). In deze richtlijn zijn ook de voorwaarden voor de interne productie vastgesteld en is bepaald dat de voorschriften die voor ingevoerde visserijproducten worden toegepast, ten minste gelijkwaardig moeten zijn aan die welke gelden voor de communautaire productie. Met name is in de richtlijn bepaald aan welke voorwaarden inrichtingen moeten voldoen om te worden erkend voor het in de handel brengen van visserijproducten op de communautaire markt. Op te merken valt dat de richtlijn tot de inrichtingen niet alleen de inrichtingen te land rekent, maar ook de vaartuigen (fabrieksvaartuigen, vriesschepen en vissersvaartuigen).

Specifieke voorwaarden voor de invoer uit Rusland zijn vastgesteld bij Beschikking 97/102/EG van de Commissie van 16 januari 1997 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten en aquacultuurproducten van oorsprong uit Rusland ((PB L 35 van 5.2.1997. )), die ook de lijst van de erkende inrichtingen bevat. Deze lijst wordt voortdurend bijgewerkt en momenteel zijn er 69 vriesschepen, 79 fabrieksvaartuigen en 21 verwerkende bedrijven in opgenomen. De komende weken zullen daar nog 8 fabrieksvaartuigen en 4 vriesschepen aan worden toegevoegd. Momenteel zijn er ten minste 27 erkende Russische vaartuigen die in de Barentszzee op kabeljauw vissen. Zeer binnenkort komen er daar nog 3 bij. De controle op deze inrichtingen is zeer belangrijk voor de volksgezondheid en daarom kan uitsluitend de invoer worden toegestaan van producten die afkomstig zijn van de in de lijst opgenomen inrichtingen.

De Commissie is zich bewust van het door het geachte Parlementslid genoemde probleem. Het is besproken in verscheidene vergaderingen van het Permanent Veterinair Comité en ook in de toekomst zal het nog op de agenda van vergaderingen van dit Comité staan. Dit onderwerp is eveneens op 16-17 februari 1998 door de Landbouwraad besproken.

De Commissie is bereid om in de hele Gemeenschap na te gaan in hoeverre haar Beschikking 97/102/EG effectief is, en om zo nodig passende maatregelen te nemen. In geen geval echter mag het niveau van de consumentenbescherming in de Gemeenschap in gevaar worden gebracht.