Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 885/98 van Bill MILLER aan de Commissie. Toegang tot documentatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 885/98 van Bill MILLER aan de Commissie. Toegang tot documentatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 885/98 van Bill MILLER aan de Commissie. Toegang tot documentatie

Publicatieblad Nr. C 310 van 09/10/1998 blz. 0144


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0885/98 van Bill Miller (PSE) aan de Commissie (26 maart 1998)

Betreft: Toegang tot documentatie

Erkent de Commissie het besluit van het Gerecht van eerste aanleg van 6 februari 1998 (Zaak T-124/96) over de toegang tot documentatie? Zo ja, is zij voornemens paragraaf 6 van dit besluit na te leven, waarin een Gedragscode wordt geformuleerd? Zo ja, aanvaardt de Commissie dat in paragraaf 6 wordt gesteld dat de burger in zo ruim mogelijke mate toegang heeft tot documenten die bij de Commissie en de Raad berusten? Met de term "documenten¨ wordt in dit geval bedoeld alle geschreven teksten, ongeacht de drager, die bestaande gegevens bevatten en in het bezit zijn van Commissie en Raad.

Antwoord van de heer Santer namens de Commissie (22 april 1998)

De Commissie wijst het geachte Parlementslid erop dat het systeem voor de toegang tot documenten dat de Commissie in 1994 heeft ingesteld, zeer duidelijk is uiteengezet in de punten 4 tot 6 van het besluit van het Gerecht van eerste aanleg van 6 februari 1998 (zaak T-124/96).

Op 8 februari 1994 heeft de Commissie Besluit 94/90/EGKS, EG, Euratom inzake de toegang van het publiek tot de documenten van de Commissie aangenomen ((PB L 46 van 18.2.1994. )). In dit besluit wordt een gedragscode ingesteld die de Raad en de Commissie op 6 december 1993 gezamenlijk zijn overeengekomen en waarin als beginsel wordt vastgelegd dat het publiek een zo ruim mogelijke toegang krijgt tot de interne documenten van de instelling: de uitzonderingen daarop betreffen documenten waarvan de verspreiding schade aan openbare of particuliere belangen zou kunnen toebrengen of de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen in het gedrang zou kunnen brengen.

De Commissie wijst het geachte Parlementslid erop dat haar streven naar transparantie door de statistische gegevens wordt bevestigd. Voor het jaar 1997 is nauwelijks 10 % van de aanvragen afgewezen op grond van een van de in de gedragscode vastgestelde uitzonderingen.