Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 986/98 van Anita POLLACK aan dee Raad. Export van levende dieren

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 986/98 van Anita POLLACK aan dee Raad. Export van levende dieren

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 986/98 van Anita POLLACK aan dee Raad. Export van levende dieren

Publicatieblad Nr. C 323 van 21/10/1998 blz. 0103


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0986/98 van Anita Pollack (PSE) aan de Raad (31 maart 1998)

Betreft: Export van levende dieren

Op 18 december 1997 stemde de Raad in met een wijziging van verordening (EEG) 68/805 houdende een gemeenschappelijke marktordening in de sector rundvlees. De amendementen met betrekking tot de omstandigheden waaronder levende dieren worden geëxporteerd naar derde landen omvatten ook de invoering van controles door veterinaire inspectiediensten bij aankomst in derde landen. De Raad heeft voorts besloten dierenbeschermingsorganisaties doelbewust uit te sluiten van autorisatie voor het uitvoeren van dergelijke controles, ook al waren het de enige organisaties die bereid waren de wrede behandeling van geëxporteerde dieren aan de kaak te stellen. Kan de Raad meedelen welke procedures er zijn ingevoerd om de hand te houden aan de naleving van de vereisten van de gewijzigde verordening, en hoeveel veterinaire inspecteurs voor deze taak zullen worden aangesteld?

Antwoord (29 juni 1998)

Op 18 december 1997 heeft de Raad op advies van het Europees Parlement Verordening (EG) nr. 2634/97 ((PB L 356 de 31.2.1997, blz. 13. )) tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 805/68 vastgesteld. De wijziging houdt in dat de uitbetaling van restituties bij uitvoer van levende dieren afhankelijk wordt gesteld van eerbiediging van de voorschriften betreffende het welzijn van dieren.

In artikel 13, lid 12, van de aldus gewijzigde verordening wordt bepaald dat het aan de Commissie is om volgens de procedure van het comité van beheer de uitvoeringsbepalingen vast te stellen om, met name in derde landen, een bevredigende controle op de nieuwe eisen te verzekeren.

Het is dus aan de Commissie om het geachte parlementslid een nauwkeuriger antwoord op zijn vragen te verstrekken.