Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1036/98 van Fernando FERNÁNDEZ MARTÍN aan de Commissie. Mensenrechten en democratie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1036/98 van Fernando FERNÁNDEZ MARTÍN aan de Commissie. Mensenrechten en democratie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1036/98 van Fernando FERNÁNDEZ MARTÍN aan de Commissie. Mensenrechten en democratie

Publicatieblad Nr. C 323 van 21/10/1998 blz. 0108


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1036/98 van Fernando Fernández Martín (PPE) aan de Commissie (6 april 1998)

Betreft: Mensenrechten en democratie

Begrotingspost B7-7020 is uitgerust met 19 miljoen ecu en bestemd voor de ondersteuning van de mensenrechten en de democratie in ontwikkelingslanden: het gaat hier om acties die verband houden met het openbaar bestuur (steun voor onlangs verkozen nationale parlementen, versterking van de onafhankelijke positie van de rechterlijke macht, transparantie bij het beheer van de overheidsfinanciën, enz.) en ter versterking van de burgermaatschappij (bewustmaking en voorlichting op het gebied van de mensenrechten, steun voor onafhankelijke media, enz.).

Welke acties zijn in dit verband gefinancierd? Kan de Commissie op basis van de follow-up van deze acties gegevens verstrekken over de mogelijke voortzetting hiervan in de toekomst?

Antwoord van de heer Pinheiro namens de Commissie (29 april 1998)

Voor begrotingslijn B7-7020 "mensenrechten en democratie in de ontwikkelingslanden¨ was in 1997 een bedrag bestemd van 17 miljoen ecu. Dat jaar werd de begrotingspost gebruikt voor de financiering van 56 maatregelen in de ACS landen en Azië. 22 van deze maatregelen waren bedoeld voor de versterking van de uitoefening van het openbaar bestuur, en vertegenwoordigden 51% van de totale begroting. Het resterende bedrag werd uitgetrokken voor de versterking van de burgermaatschappij.

Een volledige lijst van de acties die gefinancierd zijn door alle begrotingsposten van titel B7-7020 (Europees initiatief voor de democratie en de bescherming van de mensenrechten) is in een bijlage gevoegd bij het op 28 november 1991 goedgekeurde jaarverslag betreffende de tenuitvoerlegging van de resolutie van de Raad en de lidstaten, bijeen in het kader van de Raad voor mensenrechten, democratie en ontwikkeling.

De Commissie is via de uitvoeringsverslagen van de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de door de begrotingslijn gefinancierde acties, in staat om toe te zien op de tenuitvoerlegging, de resultaten en derhalve de levensvatbaarheid ervan op korte en middellange termijn. Deze follow-up wordt versterkt en aangevuld door informatie en commentaar van de delegaties van de Commissie in de landen waar de acties plaatshebben. Tenslotte worden voor acties die politiek gevoelig liggen en waarmee aanzienlijke kosten gemoeid zijn, ad hoc evaluaties gepland.

Projectidentificatiemissies zijn in opdracht van de Commissie bezig om geleidelijk aan samenwerkingsstrategieën per land en op middellange en lange termijn uit te stippelen. Deze missies moeten niet alleen de prioriteiten bepalen die op het gebied van de mensenrechten moeten worden gefinancierd, maar ook de financiële bronnen die gebruikt kunnen worden (begrotingslijnen, nationaal indicatief programma, tegenwaardefondsen, stimuleringsbedragen) en de organisaties voor de uitvoering ervan.

Zo werd in Rwanda, na de tragische gebeurtenissen van april 1994, gekozen voor de versterking van het gerechtelijk apparaat als prioritaire sector voor samenwerking. Vanaf 1994 werd de begrotingslijn gebruikt voor de financiering van acties in deze sector via ondersteuning van gespecialiseerde niet gouvernementele organisaties (Réseau des citoyens, Avocats sans frontières en Penal reform international) ten behoeve van de internationale rechtbank voor strafzaken van Rwanda en het Rwandese ministerie van justitie, ten belope van 7,5 miljoen ecu. Daarenboven - en in combinatie met deze acties - werd er in het kader van het herstelprogramma een project van 7 miljoen ecu goedgekeurd voor de rehabilitatie van de gerechtelijke infrastructuren. Het uitstippelen van een samenwerkingsstrategie per land met een doeltreffende coördinatie en complimentariteit van de beschikbare financiële middelen vergroot de efficiëntie en de levensvatbaarheid van de door de Commissie gefinancierde acties.