Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1175/98 van Ulf HOLM aan de Commissie. Vervoer van dieren

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1175/98 van Ulf HOLM aan de Commissie. Vervoer van dieren

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1175/98 van Ulf HOLM aan de Commissie. Vervoer van dieren

Publicatieblad Nr. C 031 van 05/02/1999 blz. 0020


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1175/98

van Ulf Holm (V) aan de Commissie

(29 april 1998)

Betreft: Vervoer van dieren

Naar verluidt hebben de ministers van Landbouw van de EU op hun zitting van december 1997 een compromis bereikt inzake gedetailleerde voorschriften voor langdurig vervoer van dieren. De nauwkeurige inhoud van deze voorschriften blijkt echter moeilijk te achterhalen. In de media wordt nochtans gemeld dat de nieuwe gedetailleerde voorschriften niet strikt genoeg zijn en voor de dieren geen verbetering inhouden, onder meer met betrekking tot ventilatie.

Is de Commissie van mening dat het vervoer van dieren door deze nieuwe voorschriften minder wreed en barbaars wordt dan tot dusverre het geval was? Zo ja, in welke zin zijn de nieuwe voorschriften een verbetering?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(12 juni 1998)

Na de vaststelling door de Raad van Richtlijn 95/29/EG van 29 juni 1995 tot wijziging van Richtlijn 91/628/EEG inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer(1) waren er nog twee belangrijke problemen waarvoor de Commissie bij de Raad een voorstel moest indienen voor verdere maatregelen, namelijk de vaststelling van voorschriften voor halteplaatsen en de goedkeuring van normen voor vrachtwagens. Met betrekking tot de halteplaatsen werd het voorstel van de Commissie goedgekeurd als Verordening (EG) 1255/97 van de Raad van 25 juni 1997 betreffende de communautaire criteria voor halteplaatsen en tot aanpassing van het in Richtlijn 91/628/EEG bedoelde reisschema(2). Nadat de in de richtlijn voor de betrokken diersoort vastgestelde reistijd is verstreken, moeten de dieren in een halteplaats worden uitgeladen, gevoederd en gedrenkt en moeten zij gedurende ten minste 24 uur kunnen rusten. Die voorschriften zijn van toepassing met ingang van 1 januari 1999. Met betrekking tot de normen voor verbeterde vrachtwagens heeft de Raad Verordening (EG) 411/98 van 16 februari 1998 tot vaststelling van aanvullende normen betreffende de bescherming van dieren voor wegvoertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van dieren bij reizen van meer dan 8 uur(3) vastgesteld. Belangrijke elementen van deze tekst zijn eisen ten aanzien van strooisel op de vloer, aangepaste voeding aan boord van het voertuig, de toegang tot de dieren, ventilatie, verplaatsbare panelen of schotten om aparte compartimenten te kunnen vormen, en de voorzieningen voor het drenken van de dieren. Deze voorschriften zijn van toepassing met ingang van 1 juli 1999.

De Commissie is van oordeel dat de goedkeuring van beide verordeningen een belangrijke verdere stap is in de richting van de bescherming van het welzijn van dieren bij vervoer over lange afstand, op voorwaarde dat alle lidstaten deze voorschriften op hun grondgebied ook werkelijk doen naleven.

(1) PB L 148 van 30.6.1995.

(2) PB L 174 van 2.7.1997.

(3) PB L 52 van 21.2.1998.