Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1267/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Schending van de fundamentele rechten van de werknemers van Olympic Airways

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1267/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Schending van de fundamentele rechten van de werknemers van Olympic Airways

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1267/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Schending van de fundamentele rechten van de werknemers van Olympic Airways

Publicatieblad Nr. C 323 van 21/10/1998 blz. 0121


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1267/98 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie (21 april 1998)

Betreft: Schending van de fundamentele rechten van de werknemers van Olympic Airways

Het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden van 1989, dat opgenomen is in de Verdragen van de EG, bepaalt in artikel 18 dat voorlichting, raadpleging en inspraak tijdig moeten plaatsvinden, en met name wanneer de werknemers worden getroffen door het werkgelegenheidsbeleid van hun werkgever.

Voorts bepaalt de gewijzigde richtlijn 75/129 EEG ((PB L 48 van 22.2.1975, blz. 29. )) inzake collectief ontslag in artikel 2: "Wanneer de werkgever overweegt collectief ontslag te verlenen, is hij verplicht de vertegenwoordigers van de werknemers te raadplegen¨, en in artikel 2, lid 3: "Ten einde de vertegenwoordigers van de werknemers in staat te stellen constructieve voorstellen te doen, dient de werkgever hun alle nuttige gegevens te verstrekken, en in elk geval, door middel van een schriftelijke mededeling, de redenen van het ontslag, het aantal en de functie van de voor ontslag in aanmerking komende werknemers¨.

In een plotseling aan het Griekse parlement voorgelegd wetsontwerp worden radicale wijzigingen voorgesteld, die fundamentele arbeidsrechten van de werknemers bij Olympic Airways raken (o.a. collectief ontslag) en van de bepalingen waarvan zelfs de directie van de onderneming niet op de hoogte is.

Is de Commissie van plan na te gaan in hoeverre deze procedure, maar ook de inhoud van dit wetsontwerp in overeenstemming zijn met de letter en de geest van het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (26 mei 1998)

Pas nadat de nationale bepalingen door de lidstaten zijn goedgekeurd en naar behoren aan de Commissie medegedeeld, kan de Commissie interveniëren indien er reden is om aan te nemen dat de communautaire wetgeving is geschonden.