Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1285/98 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Instrumenten voor associatie met Latijns- Amerika

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1285/98 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Instrumenten voor associatie met Latijns- Amerika

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1285/98 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Instrumenten voor associatie met Latijns- Amerika

Publicatieblad Nr. C 050 van 22/02/1999 blz. 0022


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1285/98

van Gerardo Fernández-Albor (PPE) aan de Commissie

(29 april 1998)

Betreft: Instrumenten voor associatie met Latijns-Amerika

In het kader van haar politieke prioriteit voor het lopende jaar heeft de Commissie erkend dat de Europese Unie haar slagvaardigheid op het gebied van externe betrekkingen moet verhogen en tegemoet moet komen aan de wens van haar burgers om meer samenhang en doelmatigheid aan de dag te leggen bij het dienen van de vrede. Zij zinspeelde hierbij op bijzondere aandacht die zou moeten worden besteed aan de betrekkingen met Latijns-Amerika door ontwikkeling van associatie-instrumenten.

Gezien het grote belang van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika, is het van belang dat de Commissie deze woorden in politieke daden omzet.

Kan de Commissie mededelen welke vooruitzichten er zijn op de ontwikkeling van instrumenten voor associatie met Latijns-Amerika in de loop van dit jaar en welke mogelijkheden zij momenteel ziet voor de sluiting van associatieovereenkomsten?

Antwoord van de heer Marín namens de Commissie

(29 mei 1998)

Versterking van de banden tussen de Gemeenschap en Latijns-Amerika is een van de prioriteiten van het buitenlands beleid van de Gemeenschap, zoals omschreven in het document van de Commissie Europese Unie - Latijns-Amerika: Huidige stand van zaken en vooruitzichten in verband met de versterking van het partnerschap(1).

Zowel de politieke banden, de handelsbetrekkingen als de samenwerkingsbanden moeten worden versterkt. Op politiek niveau moet, naast de ministeriële bijeenkomsten met de groep van San José en de groep van Rio, gewezen worden op de institutionalisering van de politieke dialoog met de diverse regionale groeperingen. Genoemd kunnen worden: de ministeriële conferentie tussen de Gemeenschap en de Groep van San José (San José, 10 februari 1998), waar het accent werd gelegd op de noodzaak om mogelijkheden te onderzoeken om het handelsverkeer en de investeringen te stimuleren en te diversifiëren, eventueel door aanpassing van de regels voor het handelsverkeer; de ministeriële bijeenkomst tussen de Gemeenschap en de groep van Rio (Panama, 11-12 februari 1998), waar geconstateerd werd dat grote vorderingen zijn gemaakt met de organisatie en voorbereiding van de topontmoeting van staatshoofden en regeringsleiders van de Gemeenschap en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, die in 1999 zal plaatsvinden, en waar consensus is bereikt over de consolidatie van het CEFIR-project (Centro de formación para la integración regional); de ministeriële bijeenkomst tussen de Gemeenschap en de Andesgroep (Panama, 12 februari 1998), met als voornaamste punt de komende inwerkingtreding van de kaderovereenkomst tussen de Andesgemeenschap en de Europese Gemeenschap, die voor de samenwerking een belangrijke stimulans zal zijn.

Met diverse regionale groeperingen en landen hebben in de marge van de Bijeenkomst van Panama ministeriële bijeenkomsten plaatsgevonden: bijeenkomst Gemeenschap-Mexico: de eerste vergadering in het kader van de politieke dialoog die is ingesteld bij de op 8 december 1997 ondertekende overeenkomsten tussen de Gemeenschap en Mexico; bijeenkomst Gemeenschap-Chili: gesproken werd hoofdzakelijk over de tenuitvoerlegging van de Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Chili anderzijds, als einddoel; bijeenkomst Gemeenschap-Mercosur: bevestigd werd het wederzijdse belang bij verdieping van de huidige onderlinge banden, met name op het gebied van handel, investeringen en samenwerking. Deze bijeenkomsten zijn een uiting van de dynamiek die de betrekkingen tussen de Gemeenschap en Latijns-Amerika thans kenmerkt. Ook de Commissie levert haar bijdrage aan de institutionele ondersteuning en de consolidatie van het democratische proces in de regio.

Ten aanzien van handel en regionale integratie kunnen worden genoemd: de kaderovereenkomst met Mercosur en die met Chili, die thans in ontwikkeling zijn, moeten leiden tot interregionale associatieovereenkomsten; de tenuitvoerlegging van de interimovereenkomst en het voorstel voor richtsnoeren voor een aanvullend onderhandelingsmandaat, waarin is voorzien in de overeenkomst inzake politiek en handelsoverleg met Mexico; de verlenging van het stelsel van algemene tariefpreferenties voor de Andeslanden; de gespecialiseerde dialoog inzake drugs; de vijfde bijeenkomst op hoog niveau inzake economie en handel van de Gemeenschap en de groep van Rio (6 mei 1998); het London Business Forum (25-27 mei 1998) met de Andesgroep.

Wat de ontwikkelingssamenwerking betreft moet worden opgemerkt dat de steun van de Gemeenschap de omvangrijkste is (62 % van het totaal) van alle steun die door overheden aan Latijns-Amerika wordt verleend. De samenwerkingsstrategie is gericht op ondersteuning van de economische hervormingen en verbetering van het internationale concurrentievermogen, en niet het minst ook op de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Ten slotte moet de zeer actieve deelname worden genoemd op gebieden waar er sprake is van een wisselwerking, zoals milieu, drugs, bevolkingsvraagstukken, wetenschap en technologie en cultuur.

De procedure voor de indiening van de meerjarenrichtsnoeren voor elke land bij het Comité voor hulp aan ontwikkelingslanden in Azië en Latijns-Amerika (ALA-Comité) is gestart. Die richtsnoeren leggen de prioriteitsgebieden vast voor de samenwerking tussen de Gemeenschap en de landen van Latijns-Amerika.

(1) COM(95) 495 def.