Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1322/98 van Angela SIERRA GONZÁLEZ aan de Commissie. Urbanisatie van de Barranco de Veneguera (Gran Canaria)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1322/98 van Angela SIERRA GONZÁLEZ aan de Commissie. Urbanisatie van de Barranco de Veneguera (Gran Canaria)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1322/98 van Angela SIERRA GONZÁLEZ aan de Commissie. Urbanisatie van de Barranco de Veneguera (Gran Canaria)

Publicatieblad Nr. C 402 van 22/12/1998 blz. 0110


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1322/98

van Angela Sierra González (GUE/NGL) aan de Commissie

(29 april 1998)

Betreft: Urbanisatie van de Barranco de Veneguera (Gran Canaria)

Onlangs heeft het parlement van de Canarische eilanden zijn goedkeuring gehecht aan een regionale wet op grond waarvan toestemming wordt verleend voor de urbanisatie van de Barranco de Veneguera (Gran Canaria - Canarische eilanden) ondanks een door 50.000 handtekeningen gesteund wetgevingsinitiatief van de bevolking waarin erop wordt aangedrongen dit gebied als beschermd natuurgebied op te nemen in de wet op de natuurgebieden van de Canarische eilanden.

Het verzoek tot opneming van de Barranco de Veneguera in het Parque Rural del Nublo was ingegeven door de grote zoöbotanische waarde van dit gebied. Veneguera wordt door wetenschappers beschouwd als het belangrijkste natuurreservaat voor de tabaiba-cactus op Gran Canaria. In dit gebied zijn 12 endemische soorten van Gran Canaria en 34 van de Canarische eilanden-archipel aangetroffen. Dat wil zeggen dat dit gebied een representatief voorbeeld is van de "thermo- mediterrane en halfsteppe-struikvegetaties" die bescherming genieten op grond van richtlijn 92/43/EEG(1) inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

Alles wijst er derhalve op dat dit gebied moet worden opgenomen in het netwerk van natuurgebieden van de Canarische eilanden en in het Natura 2000 - netwerk.

Zijn de genoemde feiten bij de Commissie bekend?

Is de Commissie van mening - rekening houdend met het feit dat de regering van de Canarische eilanden niet heeft voorgesteld dit gebied in het Natura 2000 - netwerk op te nemen - dat dit gebied wegens het belang ervan toch in het genoemde netwerk moet worden opgenomen, aangezien het representatief is voor een habitat die krachtens bovengenoemde richtlijn beschermd is?

Is de Commissie van mening dat het urbanisatieproject van de Barranco de Veneguera moet worden onderworpen aan de in richtlijn 85/337/EEG(2) vereiste milieu-effectbeoordeling?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie

(2 juni 1998)

De Commissie is van deze feiten niet op de hoogte.

Het gebied "Roque del Nublo" is door Spanje reeds voor opneming in het Natura 2000 - netwerk voorgesteld. Ook heeft Spanje op het tweede seminar over de biogeografische regio Macaronesië beloofd te zullen onderzoeken of de oppervlakte van het te beschermen gebied kan worden uitgebreid. De Commissie wacht momenteel een aanvullend Spaanse voorstel in betreffende de gebieden die in het netwerk voor de biogeografische regio Macaronesië zullen worden opgenomen.

Werken voor stadsprojecten zijn opgenomen in bijlage II van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. Krachtens artikel 4, lid 2, van die richtlijn worden projecten van de in bijlage II genoemde categorieën aan een milieueffectbeoordeling onderworpen indien de betrokken lidstaat van oordeel is dat hun kenmerken zulks noodzakelijk maken. Het komt dus de Spaanse autoriteiten toe om, in het licht van de aard, de omvang en de ligging van het betrokken project, te bepalen of dit aan een milieueffectbeoordeling moet worden onderworpen.

(1) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

(2) PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.