Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1403/98 van de leden Pedro MARSET CAMPOS , Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ aan de Commissie. Onregelmatigheden bij de procedures met betrekking tot het bijzonder programma voor de Haven van Ibiza (Balearen, Spanje)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1403/98 van de leden Pedro MARSET CAMPOS , Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ aan de Commissie. Onregelmatigheden bij de procedures met betrekking tot het bijzonder programma voor de Haven van Ibiza (Balearen, Spanje)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1403/98 van de leden Pedro MARSET CAMPOS , Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ aan de Commissie. Onregelmatigheden bij de procedures met betrekking tot het bijzonder programma voor de Haven van Ibiza (Balearen, Spanje)

Publicatieblad Nr. C 402 van 22/12/1998 blz. 0126


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1403/98

van Pedro Marset Campos (GUE/NGL) en Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie

(11 mei 1998)

Betreft: Onregelmatigheden bij de procedures met betrekking tot het bijzonder programma voor de Haven van Ibiza (Balearen, Spanje)

De insulaire commissie stedenbouw van Ibiza en Formentera heeft haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van het Speciale Havenplan voor Ibiza. Bij de gevolgde procedure voor dit speciale plan voor de haven van Ibiza is echter aanmerkelijke vertraging opgetreden voor wat betreft de openbare bekendmaking van de milieu-effectbeoordeling, hetgeen tot gevolg heeft gehad dat het directoraat-generaal voor het havenwezen heeft gehandeld zonder dat over deze studie kon worden beschikt. De bekendmaking van de conclusies van het verslag betreffende de milieu-effectbeoordeling heeft onder de bevolking tot onrust geleid, omdat hierin een aantal zeer ingrijpende milieuproblemen aan het licht worden gebracht die van fundamenteel belang zijn voor het landschap en het sociaal-cultureel klimaat, en die tevens maatschappelijke gevolgen hebben voor de rest van het eiland, dat in economisch opzicht hoofdzakelijk drijft op het toerisme. Het is verbazingwekkend dat een belangrijk orgaan als het officiële College van architecten van de Balearen, dat zich tegen dit plan verzet en met redenen omklede bezwaren heeft ingediend tegen het havenplan voor Ibiza, niet is geraadpleegd door het directoraat-generaal milieu-effectbeoordeling.

Indien dit project wordt uitgevoerd, zal dit onherroepelijke gevolgen hebben voor het landschap en het huidige imago van de stad Ibiza en zijn haven, met name in de streken "Faro de Botafoch", "Isla Grossa" of "Isla Valerino" en aangrenzende gebieden als de "Platja des duros" - dat geheel zou verdwijnen. Al deze gebieden worden speciaal vermeld in het provinciaal bestemmingsplan voor de Balearen en het algemeen bestemmingsplan van de gemeente Eivissa, bestemmingsplannen die momenteel van kracht zijn en waarin genoemde regio's worden aangeduid als "onder speciale bescherming vallend gebied". Uitvoering van het project zou tevens de verwoesting tot gevolg hebben van een woongebied dat voor de toeristen wordt gebruikt en zou ook zowel op land als ter zee belangrijke gevolgen hebben voor het biologisch milieu.

1. Weet de Commissie hiervan?

2. Welke stappen denkt de Commissie te ondernemen om ervoor te zorgen dat de Spaanse autoriteiten de communautaire wetgeving op het gebied van milieu toepassen, en dan met name de volgende richtlijnen: 85/337/EEG(1) betreffende de beoordeling van de gevolgen van bepaalde openbare en particuliere projecten voor het milieu, 92/43/EEG(2) betreffende de instandhouding van natuurlijke habitats van flora en fauna en 90/313/EEG(3) betreffende de vrije toegang tot informatie op het gebied van milieu?

3. Kan de Commissie mededelen of dit project wordt uitgevoerd met steun uit de Structuurfondsen van de EU?

4. Kan de Commissie alle gegevens die zij van de Spaanse autoriteiten hierover loskrijgt, bekend maken?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie

(18 juni 1998)

De Commissie is niet op de hoogte van de door de geachte parlementsleden genoemde feiten.

Om zich ervan te vergewissen dat Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten in het onderhavige geval wel degelijk in acht is genomen, zal de Commissie om de opmerkingen van de Spaanse autoriteiten verzoeken.

Het gebied waar het betrokken project zal worden uitgevoerd is geen beschermingszone voor vogels in de zin van artikel 4 van Richtlijn 79/409/EEG(4) van de Raad inzake het behoud van de vogelstand. De Spaanse autoriteiten hebben evenmin voorgesteld om het gebied op te nemen in het Natura 2000 - netwerk, dat is ingesteld bij Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

Op basis van de door de geachte parlementsleden verstrekte gegevens kan de Commissie niet uitmaken of bovengenoemde Richtlijn 92/43/EEG van toepassing zou kunnen zijn op de in deze schriftelijke vraag genoemde feiten.

De verstrekte gegevens zijn evenmin toereikend om uit te maken of Richtlijn 90/313/EEG van de Raad inzake de vrije toegang tot milieu-informatie van toepassing is op de genoemde feiten. Uit deze feiten blijkt niet dat de bevoegde autoriteiten een aanvraag voor toegang tot milieu-informatie ten onrechte zouden hebben geweigerd.

In het kader van het operationeel programma 5b Balearen is bij maatregel 2.5 ("acties ten behoeve van plattelandscentra"), die onder de bevoegdheid van de autonome autoriteiten valt, een bedrag van 0,7 miljoen ptas (ongeveer 4.000 ecu) uitgetrokken voor het opstellen van een kadasterkaart, en een bedrag van 1,3 miljoen ptas (ongeveer 7.700 ecu) voor een specifieke kaart voor Ibiza en Formentera.

Het is mogelijk dat één van deze bedragen gebruikt is als krediet voor een studie in verband met het "specifieke project voor de haven van Ibiza". In het laatste rapport over de uitvoering van bovengenoemd programma wordt dit echter niet gepreciseerd, noch vermeld.

(1) PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.

(2) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

(3) PB L 158 van 23.6.1990, blz. 56.

(4) PB L 103 van 25.4.1979.