Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1408/98 van Helwin PETER aan de Commissie. Gepland centrum voor rechtstreekse fabrieksverkoop in Zweibrücken

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1408/98 van Helwin PETER aan de Commissie. Gepland centrum voor rechtstreekse fabrieksverkoop in Zweibrücken

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1408/98 van Helwin PETER aan de Commissie. Gepland centrum voor rechtstreekse fabrieksverkoop in Zweibrücken

Publicatieblad Nr. C 402 van 22/12/1998 blz. 0128


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1408/98

van Helwin Peter (PSE) aan de Commissie

(11 mei 1998)

Betreft: Gepland centrum voor rechtstreekse fabrieksverkoop in Zweibrücken

In haar antwoord van 7 oktober 1997 op mijn schriftelijke vraag E-2966/97(1) heeft de Commissie medegedeeld dat zij de Duitse autoriteiten gevraagd heeft om hierover opmerkingen te formuleren en dat zij over het nemen van eventuele verdere stappen een besluit zal nemen, zodra zij deze opmerkingen zal hebben ontvangen. Ik zou de Commissie willen vragen: Heeft zij deze opmerkingen inmiddels ontvangen, en zo ja, welk besluit heeft zij ingevolge daarvan getroffen, danwel: wanneer denkt zij een dergelijk besluit te nemen?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie

(8 juni 1998)

Over deze zaak, die nog steeds niet is afgesloten, heeft inmiddels herhaaldelijk een briefwisseling met de Duitse autoriteiten plaatsgevonden.

De meest recente brief van de Commissie dateert van 11 mei 1998. Daarin heeft zij de Bondsregering verzocht de informatie die deze laatste op 16 maart 1998 had verstrekt, op een aantal punten aan te vullen.

(1) PB C 134 van 30.4.1998, blz. 46.