Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1599/98 van Allan MACARTNEY aan de Commissie. Belasting op whisky in Taiwan/GATT

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1599/98 van Allan MACARTNEY aan de Commissie. Belasting op whisky in Taiwan/GATT

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1599/98 van Allan MACARTNEY aan de Commissie. Belasting op whisky in Taiwan/GATT

Publicatieblad Nr. C 013 van 18/01/1999 blz. 0052


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1599/98

van Allan Macartney (ARE) aan de Commissie

(25 mei 1998)

Betreft: Belasting op whisky in Taiwan/GATT

Heeft de Commissie in overweging genomen dat aanvaarding van de voorlopige overeenkomst betreffende de belasting op sterke drank in Taiwan een inbreuk kan vormen op het beginsel van gelijke behandeling voor soortgelijke producten die is vastgelegd in Artikel III van de GATT?

Gecombineerd Antwoord

van Sir Leon Brittan namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-1597/98, E-1598/98 en E-1599/98

(24 juni 1998)

De Commissie is zich ter dege bewust van de omvang van de Taiwanese exportmarkt voor sterke drank en hecht bijzonder veel belang aan de opheffing van de discriminerende belastingregeling waaraan spiritualiën uit de Gemeenschap in Taiwan van oudsher onderworpen zijn.

De Taiwanese overheid heeft de wetgevende Yuan (Parlement van Taiwan) reeds een ontwerpbelastingwet voor alcoholhoudende dranken en tabak voorgelegd die in overeenstemming is met de bepalingen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Volgens de nieuwe wetgeving zijn Schotse en Ierse whisky, evenals andere soorten whisky, onderworpen aan een recht van 12,5 % (dat in het jaar 2000 wordt afgeschaft), een heffing van 185 New Taiwan Dollar (NTS per liter) en de bedrijfsbelasting (momenteel 5 % van de waarde van de producten).

In het kader van de onderhandelingen over het aanbod van Taiwan ten aanzien van de markttoegang met het oog op de toetreding tot de WTO, heeft de Commissie van dit land de verbintenis verkregen dat het zijn discriminatoire belastingregeling nog voor de toetreding tot de WTO zal beëindigen. Taiwan zou in afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe, met de WTO-voorschriften verenigbare wetgeving een vergelijkbare interimregeling toepassen. Schotse en Ierse whisky zouden volgens deze regeling zelfs aan lagere rechten en heffingen onderworpen zijn dan die waarin de toekomstige belastingwetgeving voor alcoholhoudende dranken en tabak voorziet. Indien de nieuwe wetgeving op 1 januari 1999 niet in werking is getreden, zullen alle spiritualiën aan een liberatoire heffing van 198 NTD/liter worden onderworpen. Hierdoor zouden alle discriminatoire aspecten van de Taiwanese belastingregeling voor spiritualiën snel worden weggenomen. Wordt evenwel geen overeenstemming bereikt over het aanbod van Taiwan ten aanzien van de markttoegang dan is er geen enkele garantie dat deze discriminatoire rechten en heffingen vóór de toetreding van dit land tot de WTO worden opgeheven. De Commissie is derhalve van oordeel dat het aanbod van Taiwan zeer gunstig zal zijn voor de Schotse whisky-industrie.

De Commissie wijst er bovendien op dat het onjuist is dat onder de interimregeling er een verschil van 242 NTD/liter zou zijn tussen Schotse en Ierse whisky en andere soorten whisky. Het Taiwanese aanbod ten aanzien van de markttoegang bevat, wat de rechten en heffingen op sterke drank betreft, enkel verbintenissen voor Taiwan en geen verplichtingen voor de Gemeenschap. Taiwan, dat nog geen lid is van de WTO, dient vóór zijn toetreding niet aan artikel III van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) van 1994 te voldoen.

Voorts is de Commissie van mening dat de aanvaarding van dit aanbod van Taiwan niet strijdig is met de uit de WTO-overeenkomsten of het communautaire recht voortvloeiende verplichtingen van de Gemeenschap.