Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1662/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Gerechtelijke stappen tegen Griekenland wegens niet- naleving van richtlijnen inzake afvalstoffen in het departement Chania

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1662/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Gerechtelijke stappen tegen Griekenland wegens niet- naleving van richtlijnen inzake afvalstoffen in het departement Chania

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1662/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Gerechtelijke stappen tegen Griekenland wegens niet- naleving van richtlijnen inzake afvalstoffen in het departement Chania

Publicatieblad Nr. C 050 van 22/02/1999 blz. 0067


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1662/98

van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie

(29 mei 1998)

Betreft: Gerechtelijke stappen tegen Griekenland wegens niet-naleving van richtlijnen inzake afvalstoffen in het departement Chania

De Commissie heeft het Hof van Justitie krachtens artikel 171 van het Verdrag verzocht de Helleense Republiek een dwangsom van 24600 ecu per dag op te leggen wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de richtlijnen 75/442/EEG(1) en 78/319/EEG(2), met name wat de verwijdering van vast en toxisch afval in het departement Chania betreft.

Is de Commissie op de hoogte van voorstellen of maatregelen van de zijde van Griekenland om zich te schikken naar bovengenoemde richtlijnen, met name wat de verwijdering van vast en toxisch afval in het departement Chania betreft?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie

(23 juli 1998)

In haar arrest van 7 april 1992 heeft het Hof van Justitie vastgesteld dat Griekenland, omdat het niet de nodige maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat in de streek van Chania het afval en het toxisch en gevaarlijk afval zonder gevaar voor de menselijke gezondheid en zonder schade voor het milieu verwijderd wordt, en omdat het voor deze regio geen plannen of programma's voor de verwijdering van afval of van toxisch en gevaarlijk afval heeft opgesteld, zijn verplichtingen uit hoofde van de artikelen 4 en 6 van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, en de artikelen 6 en 12 van Richtlijn 78/319/EEG van de Raad van 20 maart 1978 betreffende toxische en gevaarlijke afvalstoffen niet is nagekomen.

De Commissie, die heeft vastgesteld dat Griekenland nog steeds niet de nodige maatregelen heeft genomen om bovengenoemd arrest van het Hof uit te voeren, heeft, op 7 november 1997 bij het Hof een nieuw verzoekschrift ingediend op grond van artikel 171 van het EG-verdrag. De zaak is momenteel hangende bij het Hof van Justitie.

Bij schrijven van 10 maart 1998 hebben de Griekse autoriteiten de Commissie medegedeeld dat zij een studie hebben verricht met het oog op de uitwerking van afvalbeheersplannen voor de regio van Chania. De Griekse kennisgeving wordt op het ogenblik door de Commissie bestudeerd.

(1) PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39.

(2) PB L 84 van 31.3.1978, blz. 43.