Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1788/98 van de leden Angela SIERRA GONZÁLEZ , Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ , Pedro MARSET CAMPOS aan de Commissie. Hoogspanningsleidingen en de gevolgen hiervan voor de gezondheid

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1788/98 van de leden Angela SIERRA GONZÁLEZ , Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ , Pedro MARSET CAMPOS aan de Commissie. Hoogspanningsleidingen en de gevolgen hiervan voor de gezondheid

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1788/98 van de leden Angela SIERRA GONZÁLEZ , Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ , Pedro MARSET CAMPOS aan de Commissie. Hoogspanningsleidingen en de gevolgen hiervan voor de gezondheid

Publicatieblad Nr. C 050 van 22/02/1999 blz. 0093


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1788/98

van Angela Sierra González (GUE/NGL) , Laura González Álvarez (GUE/NGL) en Pedro Marset Campos (GUE/NGL) aan de Commissie

(11 juni 1998)

Betreft: Hoogspanningsleidingen en de gevolgen hiervan voor de gezondheid

Talloze maatschappelijke groeperingen (buurtverenigingen, milieugroeperingen, enz.) hebben de afgelopen jaren gewezen op het feit dat de elektromagnetische velden die worden gecreëerd door de aanleg van hoogspanningsleidingen, nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Uit wetenschappelijke kringen is steun gekregen voor de stelling dat de van deze hoogspanningsleidingen afkomstige elektromagnetische stralingen gevolgen hebben voor het menselijk lichaam.

De effecten van elektromagnetische, niet-ioniserende stralingen lijken te zijn bewezen door studies die aantonen dat er een causaliteit bestaat tussen aan de gezondheid toegebrachte schade en de aanwezigheid van en de blootstelling aan deze stralingen.

Welke zijn de meest recente studies over elektromagnetische straling en de gevolgen hiervan voor de gezondheid, waarover de Commissie beschikt?

Heeft de Commissie zich gebogen over de noodzaak om een voorstel in te dienen voor een richtlijn betreffende de gevolgen van deze stralingen voor de burgers?

Acht de Commissie de huidige wetgeving inzake de veiligheid met betrekking tot hoogspanningsleidingen in de Gemeenschap, en met name in Spanje, toereikend?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie

(20 juli 1998)

De Commissie houdt het onderzoek in het oog, dat wordt uitgevoerd naar de vastgestelde, alsmede de veronderstelde effecten van blootstelling van de mens aan elektromagnetische velden (EMV) op de gezondheid. Deze laatste zijn het voorwerp van verschillende onderzoeksinitiatieven van de Commissie alsmede van internationale inspanningen, zoals het EMV- programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De Commissie heeft in 1996 een uitgebreide evaluatie gepubliceerd van de desbetreffende studies en bepalingen onder de titel: "Non-ionizing radiation: sources, exposure and health effects".

De Commissie heeft uitgebreide informatie over deze initiatieven verstrekt. Het onderwerp is ook ter sprake gebracht in talrijke verzoekschriften en parlementaire vragen, met name de schriftelijke vragen E-2630/97 van mevrouw Angelilli(1), E-1387/97 van mevrouw Baldi(2), E-510/96 van de heer Ford(3), E-2751/96 van de heer Bowe(4) en E-2087/96 van mevrouw Billingham(5).

De Commissie heeft in 1993 een voorstel ingediend voor een richtlijn van de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia(6), dat eisen bevatte ten aanzien van de beperking van de blootstelling van werknemers aan niet-ioniserende elektromagnetische straling. Daarnaast heeft de Commissie thans een aanbeveling van de Raad betreffende de beperking van de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden 0 Hz-300 GHz(7), voorgesteld.

(1) PB C 102 van 3.4.1998.

(2) PB C 373 van 9.12.1997.

(3) PB C 173 van 17.6.1996.

(4) PB C 60 van 26.2.1997.

(5) PB C 356 van 25.11.1996.

(6) PB C 77 van 18.3.1993.

(7) COM(98) 268 def.