Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1942/98 van Ernesto CACCAVALE Schending van de communautaire milieuwetgeving bij de aanleg van een windpark in de Alto Sannio (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1942/98 van Ernesto CACCAVALE Schending van de communautaire milieuwetgeving bij de aanleg van een windpark in de Alto Sannio (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1942/98 van Ernesto CACCAVALE Schending van de communautaire milieuwetgeving bij de aanleg van een windpark in de Alto Sannio (AANVULLEND ANTWOORD)

Publicatieblad Nr. C 320 van 06/11/1999 blz. 0002


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1942/98

van Ernesto Caccavale (UPE) aan de Commissie

(11 juni 1998)

Betreft: Schending van de communautaire milieuwetgeving bij de aanleg van een windpark in de Alto Sannio

In het gebied Alto Sannio (provincie Benevento) in Italië is een windpark in aanbouw dat bestaat uit circa 600 windgeneratoren. Hoewel in het bewuste gebied een herbebossingsplan wordt uitgevoerd en de Europese Gemeenschap al eerder subsidie had verleend voor het behoud van het landschap en natuurschoon en voor de ontwikkeling van het bergtoerisme in dit gebied, wil de regio Campanië nu met andere communautaire subsidies deels ondergrondse en deels bovengrondse elektriciteitsleidingen aanleggen waarmee de met de windmolens opgewekte elektriciteit naar de netten van de nationale elektriciteitsmaatschappij ENEL moet worden geleid. Terecht wordt gesteld dat het plan voor de bouw van deze windcentrale haaks staat op de Europese richtlijnen met betrekking tot het behoud, het herstel en de ontsluiting van landschap, milieu en historisch en archeologisch erfgoed. De gevaarlijke gevolgen van deze werkzaamheden zijn immers duidelijk zichtbaar: afgegraven rotsen, verwoeste bronnen, miljoenen kubieke meters afval op de bergtoppen, graafwerkzaamheden in gebieden met aardverschuivingsgevaar. Bovendien is de bevolking niet geraadpleegd over deze plannen, hetgeen in strijd is met richtlijn 85/337/EEG (1) van de Raad van 27 juni 1985.

1. Vindt de Commissie, gezien het bovenstaande, niet dat het een enorme verspilling is om communautaire subsidies te verstrekken voor eenzelfde gebied voor projecten die niet met elkaar te verenigen zijn;

2. dat de aanleg van deze windcentrale, ondanks het feit dat het zoeken naar alternatieve en hernieuwbare energiebronnen op zich prijzenswaardig is, het resultaat is van een onbezonnen ruimtelijke-ordeningsbeleid en kan leiden tot onherstelbare verstoring van het milieu, met alle funeste gevolgen van dien voor flora en fauna;

3. dat er aanleiding is voor het instellen van een inbreukprocedure tegen de Italiaanse staat wegens niet-uitvoering en niet-naleving van de communautaire richtlijnen inzake milieu en ruimtelijke ordening?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie

(24 juni 1998)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.

(1) PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.