Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1957/98 van de leden Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ , Pedro MARSET CAMPOS aan de Commissie. Bouw van mini-waterkrachtcentrales in Galicië (Spanje)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1957/98 van de leden Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ , Pedro MARSET CAMPOS aan de Commissie. Bouw van mini-waterkrachtcentrales in Galicië (Spanje)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1957/98 van de leden Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ , Pedro MARSET CAMPOS aan de Commissie. Bouw van mini-waterkrachtcentrales in Galicië (Spanje)

Publicatieblad Nr. C 096 van 08/04/1999 blz. 0018


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1957/98

van Laura González Álvarez (GUE/NGL) en Pedro Marset Campos (GUE/NGL) aan de Commissie

(30 juni 1998)

Betreft: Bouw van mini-waterkrachtcentrales in Galicië (Spanje)

De regering van de autonome gemeenschap Galicië (Spanje) is van plan toestemming te verlenen voor de bouw van meer dan 200 mini-waterkrachtcentrales, met gebruikmaking van kredieten van de Europese Unie, in het kader van diverse communautaire programma's.

Galicië is een Spaanse autonome gemeenschap die meer dan de helft van de elektrische energie die zij produceert exporteert, en heeft plannen voor de bouw van windenergieparken en stuwmeren. Bovendien werden zones die voor het milieu en het landschap van grote waarde zijn er kapotgemaakt door de meer dan honderd minicentrales die reeds in gebruik werden genomen:

1. Is de Commissie op de hoogte van deze situatie?

2. Heeft de Commissie van de nationale of regionale autoriteiten verzoeken ontvangen om financiële steun voor bovengenoemd project voor de bouw van nog meer mini-waterkrachtcentrales?

3. Kan de Commissie mededelen of er voor dit project reeds communautaire kredieten zijn toegekend, en zo ja op basis van welke criteria?

4. Welke maatregelen is de Commissie van plan te treffen om de bevoegde autoriteiten ertoe te verplichten om, indien de plannen ten uitvoer worden gelegd, een rigoureuze studie te laten uitvoeren, met raadpleging van specialisten, waarbij de gevolgen van het project voor de gezondheid en het milieu dienen te worden onderzocht, conform richtlijn 85/337/EEG(1) betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie

(31 juli 1998)

De Commissie meent te weten dat voor slechts 30 van de door de geachte parlementsleden bedoelde mini-waterkrachtcentrales toestemming is verleend.

De Commissie heeft geen aanvraag tot medefinanciering van dit project door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling of door het Cohesiefonds ontvangen.

Mochten de Spaanse autoriteiten een dergelijke aanvraag indienen, dan zou de Commissie het dossier diepgaand bestuderen. Tot medefinanciering wordt slechts besloten indien het betrokken project in overeenstemming is met het hele communautaire beleid, met inbegrip van het milieubeleid.

(1) PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.