Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1981/98 van Anna KARAMANOU aan de Commissie. Maatregelen om het afbreken van de ozonlaag tegen te gaan

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1981/98 van Anna KARAMANOU aan de Commissie. Maatregelen om het afbreken van de ozonlaag tegen te gaan

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1981/98 van Anna KARAMANOU aan de Commissie. Maatregelen om het afbreken van de ozonlaag tegen te gaan

Publicatieblad Nr. C 013 van 18/01/1999 blz. 0127


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1981/98

van Anna Karamanou (PSE) aan de Commissie

(15 juni 1998)

Betreft: Maatregelen om het afbreken van de ozonlaag tegen te gaan

Metingen van het mondiaal ozonwaarnemingssysteem hebben uitgewezen dat de ozonlaag boven Griekenland de afgelopen acht jaar met 10 % verdund is terwijl tegelijk een vermeerdering van ultraviolette straling met 15-20 % is waar te nemen. Volgens de Wereldorganisatie voor Meteorologie moet voor elk procentpunt verdunning van de ozonlaag een vermeerdering van huidkankergevallen met 3 tot 4 % worden verwacht. Op basis van deze gegevens schat Greenpeace dat zich jaarlijks 1.600.000 gevallen van cataract en 400.000 gevallen van huidkanker zullen voordoen. Kan de Commissie zeggen welke maatregelen zij heeft genomen om de gezondheid van de mensen en het natuurlijke milieu te beschermen tegen de gevolgen van het afbreken van het "schild" van de aarde en of het protocol van Montreal in de Europese Unie wordt nageleefd?

Antwoord van mevr.Bjerregaard namens de Commissie

(16 juli 1998)

Als gevolg van de afbraak van de ozonlaag in de stratosfeer lopen de menselijke gezondheid en het natuurlijk milieu gevaar. Lagere ozonconcentraties in de stratosfeer hebben tot gevolg dat meer schadelijke ultraviolette (UV)-B straling van de zon tot het aardoppervlak doordringt. Dit kan leiden tot toename van huidkanker en slijmvliesontstekingen bij mensen en tot schade aan terrestrische en aquatische ecosystemen.

Om het gevaar te verminderen en het herstel van de ozonlaag te bevorderen onderhandelt de Commissie namens de Gemeenschap met andere partijen bij het Protocol van Montreal over versnelde afschaffing van ozon afbrekende stoffen. Op de bijeenkomst van vorig jaar in Montreal zijn data vastgesteld voor de afschaffing van de ozon afbrekende stof methylbromide en werd de controle op de handel verscherpt. Helaas slaagde de Commissie er niet in om de andere partijen er toe te brengen scherpere controle op HCFK's te accepteren.

De Commissie heeft binnen de Gemeenschap voortdurend aangedrongen op een zo spoedig mogelijke afschaffing van ozon afbrekende stoffen, die moest zijn afgestemd op de beschikbaarheid van technisch en economisch haalbare alternatieven. Krachtens Verordening (EG) 3093/94 van de Raad van 15 december 1994 betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken(1) zijn in 1995, een jaar eerder dan men krachtens het Protocol van Montreal verplicht was, de productie en het verbruik van chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) beeindigd en zijn voor HCFK's beeindigingsdata vastgesteld en controles op het gebruik ingesteld. De Commissie heeft op 1 juli 1998 een voorstel tot wijziging van die verordening ingediend. Dit voorziet onder meer in een verscherpte controle op HCFK's en methylbromide, invoering van een verbod op de verkoop en het verdere gebruik van CFK's en halonen, en de opzet van een uitgebreider systeem van vergunningen voor en toezicht op de handel in ozon afbrekende stoffen.

Hoewel een verordening van de Gemeenschap rechtstreeks van toepassing is in de lidstaten, zijn het krachtens het EG-Verdrag de lidstaten die de controlemaatregelen doorvoeren en passende sancties en boetes instellen. De Commissie ontvangt zelden officiële kennisgevingen van inbreuken op het Protocol van Montreal in de Gemeenschap, maar zij heeft weet van mogelijke gevallen van het clandestien op de communautaire markt brengen van CFK's en andere verboden ozon afbrekende stoffen. Deze gevallen zijn door de Commissie onderzocht, en verleden jaar is als gevolg daarvan in één geval door de betrokken lidstaat een vervolging ingesteld. Dit werk wordt voortgezet. De Commissie heeft ook bijeenkomsten georganiseerd van milieu- en douaneautoriteiten uit de lidstaten om van gedachten te wisselen over de vraag hoe illegale handel het best kan worden voorkomen. Zij zal voorstellen een verbod in te stellen op het in de handel brengen en gebruiken van bepaalde ozon afbrekende stoffen, wanneer er verdenking van illegale handel daarin bestaat.

Naast deze maatregelen ter bescherming van de ozonlaag heeft de Commissie de lidstaten er ook op gewezen dat de burgers van de Gemeenschap door middel van bewustmakingscampagnes beter attent gemaakt moeten worden op de gevaren van blootstelling aan zonnestraling. Er is informatie over de UV-index verspreid en er is gediscussieerd over mogelijke verbetering van de voorlichting van het publiek en het nemen van passende maatregelen.

(1) PB L 333 van 22.12.1994.