Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2276/98 van Glyn FORD aan de Commissie. Met misdaad verkregen financiële tegoeden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2276/98 van Glyn FORD aan de Commissie. Met misdaad verkregen financiële tegoeden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2276/98 van Glyn FORD aan de Commissie. Met misdaad verkregen financiële tegoeden

Publicatieblad Nr. C 118 van 29/04/1999 blz. 0050


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2276/98

van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie

(22 juli 1998)

Betreft: Met misdaad verkregen financiële tegoeden

Welke maatregelen overweegt de Commissie om gebruik te maken van de unieke kans tot identificatie van met misdaad verkregen financiële tegoeden die wordt geboden op het moment dat nationale valuta worden omgewisseld in euro?

Bestaan er plannen om de taak van Europol uit te breiden tot het opzetten van een afdeling Financiën die Europadekkende coördinatie en samenwerking mogelijk moet maken, met name met betrekking tot drugsgelden?

Antwoord van de heer de Silguy namens de Commissie

(25 september 1998)

In alle lidstaten bestaan er mechanismen ter voorkoming van het witwassen van de opbrengsten van criminele activiteiten via het financiële stelsel. Deze mechanismen zijn met name gebaseerd op Richtlijn 91/308/EEG van de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld(1). In de communautaire richtlijn geldt op dit ogenblik alleen een verbod op het witwassen van geld dat afkomstig is uit de handel in verdovende middelen. Niettemin hebben alle lidstaten het witwassen van opbrengsten van een groter aantal criminele activiteiten als misdrijf aangemerkt. De Commissie bestudeert op het ogenblik de mogelijkheid de richtlijn bij te werken en het toepassingsgebied ervan te verbreden.

De uit de richtlijn voortvloeiende verplichtingen zullen onverkort van toepassing blijven wanneer naar de euro wordt overgeschakeld en zullen betrekking hebben op het omwisselen in euro van bankbiljetten en muntstukken in nationale valutaeenheid. De Commissie verwacht dat de banken in de periode voorafgaand aan de invoering van muntstukken en bankbiljetten in euro en tijdens de overgangsperiode zelf hun gebruikelijke waakzaamheid behouden om iedere verdachte transactie op te sporen. De Commissie buigt zich verder over de gevolgen van de invoering van de euro voor de bestrijding van het witwassen van geld en er is afgesproken dat deze kwestie zal worden besproken in het contactcomité dat overeenkomstig de genoemde richtlijn is ingesteld.

Voorts moeten preventiemaatregelen en maatregelen ter bestrijding van geldvervalsing worden vastgesteld om de euro te beschermen. In dit verband werkt de Raad momenteel, met de actieve deelname van de Commissie aan het vaststellen van een alomvattende aanpak waarbij de verschillende betrokken partijen zoals Europol, de Europese Centrale Bank (ECB) en de Commissie - met name de eenheid voor coördinatie van de fraudebestrijding - betrokken zijn. In dit kader heeft de Commissie op 22 juli 1998 een specifieke mededeling aan de Raad, het Parlement en de Europese Centrale Bank betreffende de namaak van de euro(2) goedgekeurd, waarin zij een aantal punten ter overweging naar voren brengt.

(1) PB L 166 van 28.6.1991.

(2) COM(98) 474 def.