Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2520/98 van Hugh McMAHON aan de Commissie. Projecten in Tarija, Bolivia (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2520/98 van Hugh McMAHON aan de Commissie. Projecten in Tarija, Bolivia (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2520/98 van Hugh McMAHON aan de Commissie. Projecten in Tarija, Bolivia (AANVULLEND ANTWOORD)

Publicatieblad Nr. C 142 van 21/05/1999 blz. 0020


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2520/98

van Hugh McMahon (PSE) aan de Commissie

(28 juli 1998)

Betreft: Projecten in Tarija, Bolivia

Kan de Commissie het Parlement een up-to-date overzicht geven van de verleende steun aan de projecten in Tarija, Bolivië, gespecificeerd over de volgende categorieën:

- verbetering van de economische toegang tot voedsel;

- verbetering van de fysieke toegang tot voedsel;

- verbetering van de beschikbaarheid van voedsel;

Kan de Commissie het Parlement verder in kennis stellen van de administratieve kosten van het project, met inbegrip van de personeelsuitgaven voor acht directeuren over de afgelopen vier jaar en de kosten voor het transport van goederen uit Europa?

Aanvullend antwoord

van de heer Marín namens de Commissie

(19 november 1998)

De Commissie heeft in Bolivia een voedselzekerheidsprogramma voor het gehele land uitgevoerd, teneinde de economische toegang tot voedsel, de fysieke toegang tot voedsel en de beschikbaarheid van voedsel te verbeteren. De totale begroting voor 1996 - 2000 bedraagt 80 miljoen ecu, en het programma bestrijkt het hele grondgebied van Bolivia. Het programma heeft een sectorale invalshoek, met financiering van horizontale programma's (bijvoorbeeld een nationaal zadenprogramma). De andere invalshoek is territoriaal, en daar bestrijkt het programma 78 van de 311 plaatselijke gemeenschappen in het land. Deze gemeenschappen behoren tot de armste in het land en tellen in totaal 800.000 personen. De territoriale indeling omvat gedeelten van Tarija.

De uitsplitsing van de 128 projecten die tot nog toe in het kader van het voedselzekerheidsprogramma zijn goedgekeurd, ziet er als volgt uit: irrigatie 23 %; plattelandswegen 35 %; opleiding 18 %; steun voor landbouwproductie 14 %; overige 10 %.

Prodizavat is een afzonderlijk project voor landbouwontwikkeling, dat erop gericht is het landbouwersinkomen in de regio Tarija te verhogen. Het project staat onder leiding van een projectbeheerseenheid bestaande uit twee directeuren, een uit Europa en een uit Bolivia. In de afgelopen vier jaar zijn er twee Europese en vier Boliviaanse directeuren geweest. De bijdrage van de Gemeenschap dekt niet de uitgaven voor de Boliviaanse co-directeuren.

De communautaire begroting voor Europese technische bijstand vertegenwoordigt 1,68 miljoen ecu en omvat vier Europese experts gedurende vier jaar (de Europese directeur, een landbouwdeskundige, een ingenieur en een administrateur). De communautaire begroting is eveneens gebruikt voor de bezoldiging van een Boliviaans juridisch adviseur en een Boliviaans socioloog (0,065 miljoen ecu). Van hun kant hebben de Boliviaanse autoriteiten een staf van ongeveer zestig binnenlandse personeelsleden gefinancierd (met inbegrip van de Boliviaanse directeuren).

Voor het project zijn voertuigen in Europa aangekocht, aangezien de aanbestedingsregels van de Gemeenschap bepalen dat goederen die voor een door de Gemeenschap gefinancierd project worden aangekocht, van nationale of Europese oorsprong dienen te zijn. Aangezien Bolivia geen voertuigen produceert, dienden zij in het land te worden ingevoerd. De kosten van de voertuigen bedragen 0,28 miljoen ecu.