Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2697/98 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Veilig vliegen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2697/98 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Veilig vliegen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2697/98 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Veilig vliegen

Publicatieblad Nr. C 135 van 14/05/1999 blz. 0097


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2697/98

van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie

(1 september 1998)

Betreft: Veilig vliegen

De communautaire wetgeving bepaalt dat met het oog op de veiligheid van vluchten een nationaal bureau super partes moet worden opgezet voor de preventie en het onderzoek van vliegongevallen als het meest efficiënte middel om dit doel te bereiken.

Een dergelijke maatregel, die door een richtlijn van de EEG verplicht is geworden maar die nog niet door Italië is uitgevoerd, wordt nog urgenter en noodzakelijker ingevolge de vrije concurrentie tussen transporteurs en moet worden gebaseerd op beginselen waaraan geen enkele politieke voorwaarde is verbonden, omdat juist veiligheid een voorrecht is van allen.

Kan de Commissie mededelen welke lidstaten deze maatregel nog niet hebben getroffen en acht zij het niet noodzakelijk deze landen te manen tot spoed?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(9 oktober 1998)

Zes lidstaten (België, Griekenland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Portugal) hebben het omzettingsproces voor Richtlijn 94/56/EG van de Raad van 21 november 1994 houdende vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart(1) nog niet volledig voltooid.

De Commissie heeft deze lidstaten reeds met redenen omklede adviezen toegezonden en zal vóór het einde van het jaar beslissen of de zaak bij het Hof aanhangig moet worden gemaakt.

(1) PB L 319 van 12.12.1994.