Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3136/98 van Ernesto CACCAVALE aan de Commissie. Annulering van het algemeen vergelijkend onderzoek voor de aanwerving van ambtenaren van de Europese Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3136/98 van Ernesto CACCAVALE aan de Commissie. Annulering van het algemeen vergelijkend onderzoek voor de aanwerving van ambtenaren van de Europese Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3136/98 van Ernesto CACCAVALE aan de Commissie. Annulering van het algemeen vergelijkend onderzoek voor de aanwerving van ambtenaren van de Europese Commissie

Publicatieblad Nr. C 118 van 29/04/1999 blz. 0167


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3136/98

van Ernesto Caccavale (UPE) aan de Commissie

(9 oktober 1998)

Betreft: Annulering van het algemeen vergelijkend onderzoek voor de aanwerving van ambtenaren van de Europese Commissie

Naar aanleiding van het op 14 september 1998 op verschillende plaatsen in Europa gehouden algemeen vergelijkend onderzoek zijn door de pers buitengewoon ernstige onregelmatigheden gerapporteerd, welke ook werden gesignaleerd door enkele kandidaten die aan dit onderzoek hebben deelgenomen.

Enkele kandidaten verklaren dat zij in de zaal hebben medegedeeld dat zij reeds van te voren een kopie van de logisch-mathematische test hadden ontvangen, maar dat de personen die tijdens het examen toezicht hielden geen enkel gevolg hebben gegeven aan deze klacht.

In Brussel hebben diverse personen erover geklaagd dat het de kandidaten vrijstond om tussen twee testen door naar het toilet te gaan, waar zij draagbare telefoons konden gebruiken en de mogelijkheid hadden om tussen twee tests door het multiple-choice formulier in te vullen.

In Rome werden tijdens de test voor Frans in diverse zalen aan de kandidaten verschillende testformulieren rondgedeeld, waardoor de kandidaten de beschikking kregen over kostbare tijd om contact op te nemen met de buitenwereld of extra fotokopieën te maken, zodat sommige kandidaten de multiple-choice tests buiten de daarvoor gestelde tijd konden invullen.

In Milaan vond er een kolossale vergissing plaats, die op het Internet aan de kaak werd gesteld, doordat het examen werd gehouden nabij Assago, in tegenstelling tot wat in de oproepbrief was vermeld.

Toen zij de juistheid van bovengenoemde feiten had vastgesteld, heeft de Commissie, gehoor gevend aan een oproep van enkele parlementariërs, op 24 september besloten het onderhavige vergelijkend onderzoek te annuleren.

Kan de Commissie, gezien de ernst van deze feiten waardoor ernstige afbreuk wordt gedaan aan de geloofwaardigheid van de Europese Unie, mededelen:

- wat de redenen zijn waarom besloten werd tot annulering van het vergelijkend onderzoek;

- waaruit precies de onregelmatigheden bestonden die zich hebben voorgedaan;

- in welke (en op hoeveel) plaatsen er sprake was van onregelmatigheden;

- wat de kosten voor de organisatie van dit examen geweest zijn ten laste van de communautaire begroting;

- welke maatregelen zij denkt te nemen tegen de hiervoor verantwoordelijke personen;

- of er in het verleden, bij andere vergelijkende onderzoeken, gevallen zijn geweest waarbij over soortgelijke onregelmatigheden werd geklaagd;

- welke klachten er ook over andere vergelijkende onderzoeken zijn ontvangen en welk gevolg daaraan werd gegeven?