Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3206/98 van Nuala AHERN Elektriciteitsverbinding tussen Schotland en Noord-Ierland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3206/98 van Nuala AHERN Elektriciteitsverbinding tussen Schotland en Noord-Ierland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3206/98 van Nuala AHERN Elektriciteitsverbinding tussen Schotland en Noord-Ierland

Publicatieblad Nr. C 320 van 06/11/1999 blz. 0029


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3206/98

van Nuala Ahern (V) aan de Commissie

(16 oktober 1998)

Betreft: Elektriciteitsverbinding tussen Schotland en Noord-Ierland

Het is mij bekend dat DG XVI een verslag voorbereidt voor de komende vergadering van het EPD-toezichtcomité, die eind november te Belfast zal plaatsvinden. Kan de Commissie erop toezien dat het EPD-toezichtcomité inzake de elektriciteitsverbinding tussen Schotland en Noord-Ierland een besluit over deze verbinding opschort tot het "Northern Ireland Regulator OFREG"-verslag gepubliceerd is? Kan de Commissie bevestigen dat geen EFRO-uitkeringen worden gedaan voordat alle partijen voldaan zijn over de jongste economische analyse inzake deze verbinding?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie

(11 november 1998)

Het elektriciteitsverbindingsproject maakt deel uit van het enig programmeringsdocument (EPD) voor Noord-Ierland (1994-1999) waarover de Commissie en de Noord-Ierse overheid overeenstemming hebben bereikt. Het elektriciteitsverbindingsproject is voornamelijk uit strategische en minder uit economische overwegingen opgenomen. Het beantwoordt aan prioriteit 3 van het EPD, "Beperking van de nadelen van een perifere ligging", en is bedoeld om de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in Noord-Ierland te verbeteren, de energiebronnen van Noord-Ierland te diversifiëren, een einde te maken aan het isolement van het elektriciteitsnet en de gevolgen van een perifere ligging voor de energievoorziening in Noord-Ierland weg te werken.

Het Parlement en de Raad hebben dit project erkend als een project van algemeen belang in het kader van de transeuropese energienetwerken. Het strekt ertoe de economische en maatschappelijke cohesie te versterken en de betrouwbaarheid van de energievoorziening in de Unie te verbeteren in de zin van Beschikking nr. 1254/96/EG van het Parlement en de Raad van 5 juni 1996(1).

Wat de bijdragen van de directeur-generaal van de elektriciteitsvoorziening voor Noord-Ierland (de regulator, dat is de toezichthoudende instantie) betreft, dient erop te worden gewezen dat het resultaat van de oorspronkelijke economische evaluatie in juni 1995 is gepubliceerd. De conclusie was dat Northern Ireland Electricity door dit project zijn verplichting om uit economisch oogpunt zo voordelig mogelijk aan te kopen, niet schendt. In januari 1998 is de regulator met een tweede economische evaluatie van het elektriciteitsverbindingsproject begonnen om na te gaan of die conclusie nog steeds geldt. De regulator is onafhankelijk. Hij bepaalt wanneer en hoe hij zijn conclusies bekendmaakt.

De definitieve beslissing over de uitvoering van het elektriciteitsverbindingsproject ligt niet uitsluitend bij de Commissie. Die beslissing zal samen met de Noord-Ierse overheid worden genomen in het EDP-toezichtcomité. Het toezichtcomité zal er zelf op toezien dat alle betreffende procedures zijn doorlopen (bv. dat de planningsvergunning zowel in Schotland als in Noord-Ierland is afgegeven) en dat rekening is gehouden met alle relevante factoren; zo zullen de standpunten van de regulator zwaar wegen. Zoals hierboven reeds aangegeven, zal dit project niet uitsluitend worden beoordeeld op grond van economische factoren. Hoewel vanzelfsprekend wordt verwacht de Noord-Ierse verbruiker economisch voordeel te bieden, spelen ook andere factoren een rol.

(1) PB L 161 van 29.6.1996.