Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3298/98 van Paul RÜBIG aan de Commissie. Richtlijn voor de bouw van schiettenten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3298/98 van Paul RÜBIG aan de Commissie. Richtlijn voor de bouw van schiettenten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3298/98 van Paul RÜBIG aan de Commissie. Richtlijn voor de bouw van schiettenten

Publicatieblad Nr. C 142 van 21/05/1999 blz. 0117


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3298/98

van Paul Rübig (PPE) aan de Commissie

(9 november 1998)

Betreft: Richtlijn voor de bouw van schiettenten

Naar verluidt is de Commissie voornemens een richtlijn vast te stellen waarin de voorwaarden voor het opzetten van schiettenten in geheel Europa uniform worden geregeld. Het gaat niet alleen om veiligheidsvoorschriften maar ook om nieuwe financiële bepalingen, namelijk hoge borgtochten. Een dergelijke borg zou het opzetten van een nieuwe schiettent in gevaar kunnen brengen.

In de zin van het subsidiariteitsbeginsel overeenkomstig artikel 3b van het EG-Verdrag kan men zich ook principieel afvragen of een dergelijke regeling wel op EU-niveau kan worden vastgesteld.

Is het juist dat de Commissie voornemens is het opzetten van schiettenten te harmoniseren?

Zo ja, hoe ziet dat er in detail uit?

Welke argumenten ter zake van haar bevoegdheid voert de Commissie aan?

Antwoord van de heer Santer namens de Commissie

(6 januari 1999)

De Commissie is niet voornemens een richtlijn op te stellen voor uniforme regels inzake de bouw van schiettenten.