Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3324/98 van Kirsi PIHA aan de Commissie. Kinderarbeid in Europa

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3324/98 van Kirsi PIHA aan de Commissie. Kinderarbeid in Europa

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3324/98 van Kirsi PIHA aan de Commissie. Kinderarbeid in Europa

Publicatieblad Nr. C 207 van 21/07/1999 blz. 0050


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3324/98

van Kirsi Piha (PPE) aan de Commissie

(10 november 1998)

Betreft: Kinderarbeid in Europa

Volgens schattingen van het Economisch en Sociaal Comité wordt er in Europa door ruim vijf miljoen minderjarigen kinderarbeid verricht. Het grootste deel van deze kinderen werkt in de pornografie, de drugshandel, het sekstoerisme en dergelijke.

Hoe wil de Commissie zicht krijgen op de werkelijke omvang van de kinderarbeid in Europa? Op welke wijze gaat de Commissie het communautaire beleid inzetten om mee te werken aan het uitroeien van kinderarbeid?

Antwoord van de heer Flynn Namens de Commissie

(26 januari 1999)

De Commissie veroordeelt pertinent alle vormen van kinderarbeid, in het bijzonder die welke door de geachte afgevaardigde zijn genoemd.

Volgens de bepalingen van richtlijn 94/33/EG van de Raad van 22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk(1) nemen de lidstaten de nodige maatregelen om kinderarbeid te verbieden. Zij zien er op toe dat de jongeren worden beschermd tegen economische uitbuiting en tegen alle werkzaamheden die schade kunnen toebrengen aan hun veiligheid, gezondheid of hun fysieke, psychische, morele of sociale ontwikkeling of die hun opleiding in gevaar kunnen brengen. Deze communautaire richtlijn had uiterlijk op 22 juni 1996 in het juridisch stelsel van de lidstaten moeten zijn omgezet, die derhalve verplicht zijn alle noodzakelijke maatregelen te treffen om een doeltreffende toepassing van deze bepalingen te waarborgen.

De gezamenlijke actie van 24 februari 1997(2) verlangt van de lidstaten dat zij sexuele uitbuiting van kinderen, met inbegrip van het overhalen of dwingen van een kind tot enige vorm van onwettige sexuele activiteit, het uitbuitend gebruik van een kind in prostitutie of andere onwettige sexuele activiteiten, met inbegrip van pornografisch optreden en materiaal, strafbaar stellen en bestraffen.

Voorts is Europol in het kader van zijn mandaat inzake mensenhandel eveneens actief in de strijd tegen dergelijke sexuele uitbuiting in samenwerking met de rechtshandhavingsinstanties in de lidstaten.

De Commissie brengt ook het STOP-programma ten uitvoer, dat de overheidsinstanties steunt in de strijd tegen de handel in kinderen en hun sexuele uitbuiting, evenals het DAPHNE-programma dat non-gouvernementele organisaties (NGOs) steunt in de strijd tegen alle vormen van geweld tegen kinderen, met inbegrip van sexuele uitbuiting.

(1) PB L 216 van 20.8.1994.

(2) PB L 63 van 4.3.1997.