Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3344/98 van Graham MATHER aan de Commissie. "Chemicals in the European Environment" - Een publicatie van het EMA

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3344/98 van Graham MATHER aan de Commissie. "Chemicals in the European Environment" - Een publicatie van het EMA

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3344/98 van Graham MATHER aan de Commissie. "Chemicals in the European Environment" - Een publicatie van het EMA

Publicatieblad Nr. C 207 van 21/07/1999 blz. 0056


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3344/98

van Graham Mather (PPE) aan de Commissie

(16 november 1998)

Betreft: "Chemicals in the European Environment" - Een publicatie van het EMA

Het Europees Milieuagentschap heeft onlangs een rapport uitgebracht met als titel "Chemicals in the European Environment: Low doses, high stakes".

Kan de Commissie hierop commentaar leveren en aangeven welke stappen zij naar aanleiding van dit rapport denkt te ondernemen?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie

(7 januari 1999)

De Commissie verheugt zich over het rapport van het Europees Milieuagentschap "Chemicals in the European environment: low doses, high stakes", dat een bijdrage levert aan het debat over chemicaliën, een onderwerp van publieke bezorgdheid.

In dat verband is de Commissie reeds met een inventarisatie van de bestaande communautaire wetgeving inzake industriële chemicaliën begonnen. In november 1998 heeft de Commissie verslag uitgebracht over een evaluatie van de toepassing van de vier belangrijkste communautaire wettelijke instrumenten (Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen(1), Richtlijn 88/379/EEG van de Raad inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten(2), Verordening (EEG) 793/93 van de Raad inzake de beoordeling en de beperking van de risico's van bestaande stoffen(3) en Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten(4)) die van toepassing zijn op industriële chemicaliën. In dit verslag zijn de effectiviteit en efficiëntie van de instrumenten onderzocht ten aanzien van hun specifieke doelstellingen, te weten de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu in de context van de interne markt, de zwakke punten in de toepassing bekeken en aanbevelingen voor verbetering gedaan(5).

De Commissie is voornemens om met de lidstaten, de industrie, de consumenten, de niet-goevernementele milieuorganisaties en de wetenschappers een brainstorming te houden en een mededeling uit te werken, een en ander overeenkomstig het werkprogramma van de Commissie voor 1999. Daarin zullen de strategie voor de toekomst alsmede mogelijke wettelijke opties worden geformuleerd. Opgemerkt zij dat de Commissie begin 1999 eveneens een SLIM-operatie (SLIM=Simpler Legislation for the Internal Market, eenvoudiger regelgeving voor de interne markt) zal starten betreffende Richtlijn 67/548/EEG.

Bovendien zette de International Council of Chemical Associations (ICCA) in oktober 1998 een initiatief op om de hiaten in de gegevens (gevarenomschrijving en -beoordeling) inzake "bestaande" chemicaliën op te vullen. De Europese Raad van de bonden van de scheikundige nijverheid (CEFIC) zet zich voor het ICCA-initiatief in, in het kader waarvan vóór 2004 eerste risicobeoordelingen voor 1000 stoffen zouden worden opgesteld. In de Gemeenschap zal de CEFIC nauw samenwerken met de Commissie en de lidstaten.

(1) PB L 196 van 16.8.1967.

(2) PB L 187 van 16.7.1988.

(3) PB L 84 van 5.4.1993.

(4) PB L 262 van 27.9.1976.

(5) SEC(98) 1986 def.