Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3394/98 van Marco CELLAI Niet- nakoming door Italië van de richtlijnen die de numerieke verhouding tussen brandweerlieden en burgers vaststellen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3394/98 van Marco CELLAI Niet- nakoming door Italië van de richtlijnen die de numerieke verhouding tussen brandweerlieden en burgers vaststellen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3394/98 van Marco CELLAI Niet- nakoming door Italië van de richtlijnen die de numerieke verhouding tussen brandweerlieden en burgers vaststellen

Publicatieblad Nr. C 320 van 06/11/1999 blz. 0046


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3394/98

van Marco Cellai (NI) aan de Commissie

(17 november 1998)

Betreft: Niet-nakoming door Italië van de richtlijnen die de numerieke verhouding tussen brandweerlieden en burgers vaststellen

De geologie van Italië is zodanig dat een groot deel van het land blootstaat aan het gevaar van aardbevingen. Ieder jaar gaan honderden hectaren bos en struikgewas verloren door bosbranden, die vaak zijn aangestoken. Eveneens ieder jaar vinden catastrofale overstromingen plaats, die op hun beurt weer leiden tot aardverschuivingen. Dikwijls zijn de oorzaken ontbossing en achteloosheid. De brandbeveiligingsvoorzieningen van vele openbare gebouwen die deel uitmaken van het kunsthistorisch erfgoed (ik noem de Dom van Turijn, het Teatro Petruzelli en het Teatro alla Fenice) zijn hopeloos verouderd.

De situatie wordt nog verergerd door het gebrek aan coördinatie tussen de brandweer, die ressorteert onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en het Departement bescherming burgerbevolking, dat ressorteert onder de minister-president.

In Italië zijn er 25.000 brandweerlieden op een bevolking van 60 miljoen burgers, een verhouding die bij lange niet beantwoordt aan wat is vastgesteld door de communautaire richtlijnen (een brandweerman per 1.000 inwoners). Deze beperkte personele middelen zijn niet voldoende om een afdoende bescherming van de burgers en hun woongebied te garanderen.

Hoe lang zal de Commissie deze nalatigheid van Italië nog dulden? Is zij niet voornemens stappen te ondernemen bij de Italiaanse regering om haar aan te sporen tot meer verantwoordelijkheid, aangezien het gaat om schade die, althans ten dele, voorkomen kan worden indien de vastgestelde regels worden nageleefd, en haar met name ertoe aan te zetten het aantal brandweerlieden in overeenstemming te brengen met de communautaire normen?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie

(7 januari 1999)

Op basis van Beschikking 98/22/EG van de Raad tot invoering van een communautair actieprogramma voor civiele bescherming(1) steunt de Commissie activiteiten die gericht zijn tot degenen die verantwoordelijkheid dragen voor en betrokken zijn bij de civiele bescherming alsook activiteiten voor publieksvoorlichting. Conform het subsidiariteitsbeginsel wordt in het kader van deze communautaire samenwerking, die zich kenmerkt door een serie activiteiten die door de overheden van de lidstaten worden voorgesteld, het nationale beleid inzake civiele bescherming ondersteund en aangevuld teneinde de doeltreffendheid ervan op te voeren. Voor de coördinatie tussen de nationale diensten en het niveau van deze diensten zijn de lidstaten bevoegd.

(1) PB L 8 van 14.1.1998.