Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3411/98 van Roberta ANGELILLI Vervuiling van de steden door brommers

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3411/98 van Roberta ANGELILLI Vervuiling van de steden door brommers

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3411/98 van Roberta ANGELILLI Vervuiling van de steden door brommers

Publicatieblad Nr. C 320 van 06/11/1999 blz. 0047


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3411/98

van Roberta Angelilli (NI) aan de Commissie

(17 november 1998)

Betreft: Vervuiling van de steden door brommers

Naar aanleiding van richtlijn 97/24/EG(1) bepaalt een decreet van de Italiaanse regering (genaamd "Ronchi-decreet") dat de burgemeester het verkeer van motorvoertuigen kan toestaan indien zij in geringe mate bijdragen tot de jaarlijks vastgestelde gemiddelde waarde van benzeenemissies.

In het geval van brommers moet worden overwogen, ondanks dat zij schadelijke gassen uitstoten, dat zij sneller zijn in het verkeer, minstens het dubbele dan andere verkeersmiddelen. De bijdragen van brommers tot de emissie van schadelijke gassen is derhalve aanzienlijk lager.

Kan de Commissie mededelen:

1. of er studies of documenten van haar zijn die nader ingaan op het verband tussen brommers en stedelijke vervuiling, waarbij tevens rekening wordt gehouden met bovengenoemde kenmerken,

2. of er verdere communautaire richtlijnen ter zake bestaan?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie

(10 februari 1999)

Als een twee- of driewielig motorvoertuig is goedgekeurd in overeenstemming met de Richtlijnen 92/61/EEG(2) en 97/24/EG moet de registratie van dit motorvoertuig door de lidstaten worden gewaarborgd. Dit betekent dat deze motorvoertuigen in overeenstemming moeten zijn met de geharmoniseerde Europese voorschriften inzake emissiewaarden.

In geval van milieunoodsituaties mogen de lokale overheden evenwel het verkeer van motorvoertuigen in bepaalde gebieden beperken. Benzeen is een gevaarlijke vervuilende stof die zal worden geregeld in een toekomstige wetgeving inzake de Europese luchtkwaliteit. Benzeenemissies worden niet gecontroleerd bij de typegoedkeuring van motorvoertuigen, behalve via het aantal totale koolwaterstoffen die benzeensamenstellingen bevatten. Bovendien is er een zekere controle op het benzeengehalte via een voorschrift voor motorbrandstof.

De Commissie moet bovendien overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van Richtlijn 97/24/EG, en met name in hoofdstuk 5 met betrekking tot de emissies van luchtverontreinigende stoffen door motorvoertuigen op twee of drie wielen, de voor- en nadelen bestuderen van een nieuwe beperking van de emissiegrenswaarden voor motorvoertuigen op twee of drie wielen. Te dien einde is zij begonnen gegevens te verzamelen over de bijdrage van motorvoertuigen aan de stadsverontreiniging en dringt zij aan op het verrichten van studies om, in samenwerking met de economische partners, meer in het algemeen de bijdrage van deze motorvoertuigen tot de algemene vervuiling te evalueren. Voor zover mogelijk, zullen de eventuele voordelen van deze motorvoertuigen qua mobiliteit in overeenweging worden genomen. De Commissie streeft ernaar de voorbereidende werkzaamheden in het voorjaar 1999 te beëindigen, met het oog op een voorstel tot wijziging van Richtlijn 97/24/EG halverwege dit jaar.

(1) PB L 226 van 18.8.1997, blz. 1.

(2) PB L 225 van 10.8.1992.