Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3526/98 van Amedeo AMADEO Hervorming GMO granen, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3526/98 van Amedeo AMADEO Hervorming GMO granen, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3526/98 van Amedeo AMADEO Hervorming GMO granen, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen

Publicatieblad Nr. C 341 van 29/11/1999 blz. 0007


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3526/98

van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie

(25 november 1998)

Betreft: Hervorming GMO granen, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen

Ten aanzien van het voorstel voor een Verordening (EG) 1766/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen en tot intrekking van Verordening (EEG) 2731/75 tot vaststelling van de standaardkwaliteit van zachte tarwe, rogge, gerst, maïs en durumtarwe en het voorstel voor een Verordening (EG) nr. ... van de Raad van ... tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen (COM(98) 0158 def. - 98/0107 CNS - 98/0108 CNS)(1), zij het volgende opgemerkt:

Granen: een verlaging van de prijzen met 10 % wordt toereikend geacht in plaats van de door de Commissie voorgestelde 20 %. Het voorstel voor maïs kan geen instemming verdienen.

Oliehoudende zaden: het desbetreffende voorstel (een verlaging met 30 % ten opzichte van het huidige niveau van de steun) wordt ongeschikt geacht, omdat hierdoor het concurrentievermogen in deze sector ernstig zou worden aangetast.

De situatie zou ook ten opzichte van de Verenigde Staten verslechteren, aangezien deze hun steunregeling hebben versterkt. Deze sector zou nog meer te lijden krijgen onder de uitbreiding met de Oost-Europese landen.

Zou de Commissie zich ervoor willen inzetten dat de EU de steun voor oliehoudende zaden pas na een overgangsperiode, gedurende welke een bijkomende steun voor de oliehoudende zaden wordt voorgesteld, aanpast aan de niveaus die gepland zijn voor de granen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(28 januari 1999)

De Commissie heeft het Parlement reeds uitvoerig kunnen informeren over de drijfveren voor de landbouwvoorstellen in het kader van Agenda 2000(2).

Wat meer in het bijzonder oliehoudende zaden betreft, heeft gelijktrekking van de steun per hectare met de steun voor andere gewassen, met name granen, en voor vrijwillige braaklegging tot gevolg dat de regeling veel eenvoudiger wordt en dat de steun voor oliehoudende zaden niet langer een specifiek karakter draagt, wat bij de huidige regeling wel het geval is.

De Commissie heeft bijgevolg kunnen voorstellen het uit het Blair House-memorandum voortvloeiende gegarandeerde maximumareaal (GMA) voor oliehoudende zaden niet langer toe te passen, aangezien de in dit memorandum overeengekomen maximumoppervlakte betrekking heeft op specifieke steun voor oliehoudende zaden. Gememoreerd wordt dat de huidige op dit memorandum gebaseerde regeling voorziet in aanpassing van de steun naar gelang van de in Europa geconstateerde prijs voor oliehoudende zaden en in sancties bij overschrijding van het GMA, die snel zeer hoog kunnen oplopen aangezien zij bij herhaalde overschrijding cumulatief zijn.

Een geleidelijke aanpassing gedurende een overgangsperiode zoals door het geachte parlementslid wordt bepleit, zou tot gevolg hebben dat de ingewikkelde bepalingen blijven bestaan en dat de producenten niet zouden kunnen profiteren enerzijds van het feit dat de voor toepassing per 1 juli 2000 voorgestelde regeling eenvoudiger en transparanter is, en anderzijds van de mogelijkheid om hun teeltplan vrijer aan te passen aan de wereldmarktprijzen voor oliehoudende zaden nu deze prijzen dank zij de component "plantaardige olie" veeleer een stijgende tendens vertonen.

Op grond van het Blair House-akkoord zouden de genoemde bepalingen immers gedurende de gehele overgangsperiode moeten worden gehandhaafd, aangezien zij van toepassing moeten blijven zolang er een verschil bestaat tussen de steun voor oliehoudende zaden enerzijds, en de steun voor granen of braaklegging anderzijds, zodat de steun voor oliehoudende zaden een specifiek karakter draagt.

(1) PB C 170 van 4.6.1998, blz. 1.

(2) COM(97) 2000 def.