Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3536/98 van Richard CORBETT Evaluatie door de Commissie van de juiste rechtsgrondslag voor haar voorstellen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3536/98 van Richard CORBETT Evaluatie door de Commissie van de juiste rechtsgrondslag voor haar voorstellen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3536/98 van Richard CORBETT Evaluatie door de Commissie van de juiste rechtsgrondslag voor haar voorstellen

Publicatieblad Nr. C 289 van 11/10/1999 blz. 0056


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3536/98

van Richard Corbett (PSE) aan de Commissie

(25 november 1998)

Betreft: Evaluatie door de Commissie van de juiste rechtsgrondslag voor haar voorstellen

Hoe vaak is de Juridische Dienst van de Commissie het sinds het van kracht worden van de Europese Akte niet eens geweest met de rechtsgrondslag die werd voorgesteld door het voor het voorstel verantwoordelijke directoraat-generaal?

Hoe worden dergelijke geschillen in de Commissie bijgelegd? Hoe vaak heeft het College van Commissieleden moeten overleggen en arbitreren over een meningsverschil over de juiste rechtsgrondslag? Is dit patroon in de loop der tijd veranderd?

Antwoord van de heer Santer namens de Commissie

(14 januari 1999)

De Commissie kan het geachte parlementslid de gevraagde informatie niet geven.

Dat zou het algemeen belang schaden en, zoals de President van het Gerecht van eerste aanleg in zijn beschikking van 3 maart 1998(1) heeft benadrukt, in het bijzonder een negatieve uitwerking kunnen hebben op zowel de stabiliteit van de communautaire orde als de goede werking van de gemeenschapsinstellingen, omdat de verspreiding van de adviezen van de Juridische dienst, die onderdeel zijn van de interne discussie van de instelling, onzekerheid omtrent de wettigheid van gemeenschapshandelingen zou kunnen veroorzaken en een negatieve werking zou kunnen hebben op het functioneren van de Gemeenschapsinstellingen.

(1) Zaak I-610/97 (Carlsen e.a./Raad), Jurispr. II-485 (o. 46).