Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3578/98 van Angela SIERRA GONZÁLEZ Massatoerisme en insulaire regio's

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3578/98 van Angela SIERRA GONZÁLEZ Massatoerisme en insulaire regio's

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3578/98 van Angela SIERRA GONZÁLEZ Massatoerisme en insulaire regio's

Publicatieblad Nr. C 289 van 11/10/1999 blz. 0064


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3578/98

van Angela Sierra González (GUE/NGL) aan de Commissie

(1 december 1998)

Betreft: Massatoerisme en insulaire regio's

In oktober 1998 is op Lanzarote een internationale conferentie georganiseerd over "duurzaam toerisme in kleine eilandstaten in ontwikkeling en andere eilanden". De conferentie was een initiatief van de Wereldorganisatie voor toerisme. Op deze conferenties hebben verschillende sprekers de aandacht gevestigd op de milieuproblemen en de gevaren van massatoerisme die een steeds grotere toestroom van toeristen naar kleine eilandjes met een beperkte opvangcapaciteit met zich mee brengt.

Het grondgebied van de EU telt honderden kleine eilandjes, waarvan vele het in economisch opzicht vooral moeten hebben van toerisme, dat een compensatie moet bieden voor de verslechtering van de traditionele economische sectoren op deze eilandjes. De toeristensector kent hier echter enkele ernstige problemen, zoals een wildgroei aan huizen en hotels, een enorme stijging van de afvalproductie en andere milieuproblemen.

Is de Commissie zich bewust van de specifieke problematiek van deze eilandregio's in samenhang met de ontwikkeling van de toeristensector?

Heeft de Commissie plannen voor bestudering van of experimenten met mogelijke maatregelen om voor deze kwetsbare ruimten strategieën te formuleren, waarbij de instandhouding van de natuurlijke rijkdommen hand in hand gaat met een terughoudende vorm van toerisme die niet ten koste gaat van het milieu?

Antwoord van de heer Papoutsis namens de Commissie

(18 januari 1999)

De Commissie is zich terdege bewust van de specifieke problemen die het toerisme in de eilandregio's opwerpt. Zij heeft reeds verschillende initiatieven die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzaam toerisme in deze regio's gestart of gesteund; bijvoorbeeld met betrekking tot toerisme en milieu, met inbegrip van de kwetsbare regio's, geïntegreerde ruimtelijke ordening en het geïntegreerd beheer van de kwaliteit van toeristische bestemmingen.

De conferentie van Lanzarotte van 25 tot en met 28 oktober 1998, waarnaar de geachte afgevaardigde verwijst, ging met name over duurzaam toerisme in de ontwikkelingslanden. Over deze kwestie had de Commissie net een mededeling(1) goedgekeurd en intussen heeft de Raad een resolutie aangenomen.

Wat het communautaire grondgebied betreft, heeft de Commissie duidelijk uiting gegeven aan haar bezorgdheid met betrekking tot de duurzame ontwikkeling van het toerisme in het door haar ingediende voorstel betreffende een eerste meerjarenprogramma voor het Europees toerisme "Philoxenia"(2). Dit aspect is overigens, naar aanleiding van de discussies in de Raad over dit voorstel, in een duidelijk licht geplaatst. Hiermede is reeds rekening gehouden bij de herstructurering van het Directoraat-generaal XXIII (ondernemingenbeleid, handel, toerisme en sociale economie). Een directoraat toerisme is opgericht en een van de drie desbetreffende diensten houdt zich met name bezig met het bevorderen van duurzaam toerisme.

(1) COM(98) 563.

(2) COM(96) 168.