Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3591/98 van Freddy BLAK Discriminatie van socialistische organisaties

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3591/98 van Freddy BLAK Discriminatie van socialistische organisaties

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3591/98 van Freddy BLAK Discriminatie van socialistische organisaties

Publicatieblad Nr. C 289 van 11/10/1999 blz. 0066


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3591/98

van Freddy Blak (PSE) aan de Commissie

(3 december 1998)

Betreft: Discriminatie van socialistische organisaties

De socialistische onderwijsinternationale van de Internationale Falcon-beweging heeft in 60 organisaties over de hele wereld internationale eenheden; alle steunen deze linkse waarden. Deze worden door de Europese Commissie gediscrimineerd wegens hun linkse waarden.

Deze beweging is te verstaan gegeven dat zij niet steeds moet samenwerken met partners die eenzelfde achtergrond hebben, dat zij hun samenwerkingsverband moeten openstellen voor organisaties uit andere kringen, zodat hun netwerk kan worden goedgekeurd.

Uit de cijfers die zij regelmatig ontvangen kunnen zij afleiden dat katholieke organisaties vaker worden gesteund. Dit is onbegrijpelijk daar de Commissie neutraal zou moeten zijn en haar besluit uitsluitend zou moeten baseren op de kwaliteit van de projecten.

111 organisaties ontvangen steun uit begrotingslijn 3029.

Hoeveel socialistische organisaties ontvangen steun uit deze begrotingslijn 3029?

De steun aan socialistische organisaties is de afgelopen 2 jaar sterk gedaald. Waarom?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie

(19 januari 1999)

De selectie van de uit hoofde van begrotingslijn A-3029 "Steun aan internationale niet-gouvernementele jeugdorganisaties" gesteunde organisaties en het besluit over de toegekende bedragen vindt elk jaar plaats op grond van de in het Publicatieblad bekendgemaakte subsidiabiliteits- en selectiecriteria (zie voor het begrotingsjaar 1998 de oproep toe het indienen van voorstellen(1)).

Uiteraard bevatten deze criteria geen enkele verwijzing naar een eventueel politiek of confessioneel karakter van de organisaties. Het aantal gesteunde politieke of confessionele organisaties vloeit dan ook rechtstreeks voort uit het aantal in aanmerking komende subsidieaanvragen dat de Commissie van dergelijke organisaties ontvangt. In 1998 heeft de Commissie vier aanvragen van zichzelf socialistisch noemende organisaties ontvangen, waarvan er een is afgewezen omdat die niet voldeed aan de subsidiabiliteitscriteria (een nationale (Oostenrijkse) en geen internationale organisatie). De aan de begunstigden toegekende bedragen zijn eveneens op grond van deze criteria vastgesteld, namelijk in hoofdzaak de kwaliteit van het programma van Europese activiteiten voor de jeugd, de ontwikkeling van het netwerk en het multiplicatoreffect.

Wat het verzoek van de Commissie aan de International Falcon Movement Socialist Educational International (IFM) betreft om zijn activiteiten open te stellen voor andere organisaties, wenst de Commissie te preciseren dat dit verzoek niet in het kader van begrotingslijn A-3029 is gedaan, maar als reactie op andere subsidieaanvragen voor specifieke projecten, ingediend uit hoofde van het programma Jeugd voor Europa. Er zij op gewezen dat een dergelijk verzoek ook aan andere organisaties is gedaan, ongeacht hun eventuele politieke richting.

Wat de in de afgelopen twee jaar toegekende subsidiebedragen betreft, moet er rekening mee worden gehouden dat het gemiddelde subsidiebedrag gedaald is van 17.400 [fmxeuro] in 1995 tot 12.700 [fmxeuro] in 1997 en tot 10.000 [fmxeuro] in 1998, als gevolg van de forse toename van het aantal door de Commissie ontvangen aanvragen, gecombineerd met een verlaging van de beschikbare kredieten (1,25 miljoen [fmxeuro] in 1995, 1,3 miljoen [fmxeuro] in 199. en 9.1 miljoen [fmxeuro] in 1998). Daarom verkeert de IFM in dezelfde situatie als de meeste andere organisaties die al een aantal jaren steun hebben ontvangen, ongeacht hun eventuele politieke of confessionele richting.

Bovendien heeft de Commissie dit jaar een eerste subsidieaanvraag ontvangen van European Falcon Network (EFN), waarvan de meeste leden overigen lid zijn van de IFM. In zo'n geval geldt (zie punt 3: Subsidiabiliteitscriteria): "Bij gelijktijdige aanvragen van een Europese organisatie en een organisatie met een groter geografisch bereik en dezelfde leden in de vertegenwoordigde landen (of het merendeel daarvan) van de Europese Unie wordt de voorkeur gegeven aan de Europese organisatie". Na contact te hebben opgenomen met de twee betrokken organisaties, heeft de Commissie besloten om subsidie toe te kennen aan het Europese netwerk EFN en daarnaast ook de IFM te blijven financieren tot een bedrag van 10.000 [fmxeuro].

(1) PB C 374 van 10.12.1997.