Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3720/98 van Marie-Thérèse HERMANGE Bescherming van kind en gezin

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3720/98 van Marie-Thérèse HERMANGE Bescherming van kind en gezin

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3720/98 van Marie-Thérèse HERMANGE Bescherming van kind en gezin

Publicatieblad Nr. C 289 van 11/10/1999 blz. 0078


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3720/98

van Marie-Thérèse Hermange (UPE) aan de Commissie

(24 november 1998)

Betreft: Bescherming van kind en gezin

Pas nadat begrotingslijn B3-4108 betreffende acties ten behoeve van het gezin en het kind tot op zekere hoogte uitgehold was, kon zij bij het interinstitutioneel akkoord gedeblokkeerd worden.

1. Kan de Commissie bevestigen dat de bescherming van kind en gezin een Europese beleidsprioriteit moet zijn zoals het Europees Parlement herhaaldelijk heeft gesteld?

2. Heeft DG V volgens haar inderdaad weinig gedaan om die begrotingslijn tijdens de interinstitutionele onderhandelingen te verdedigen of was dat niet zo?

3. Kan zij bevestigen dat de meeste kredieten van die begrotingslijn thans gebruikt worden voor demografisch onderzoek, en aangeven welke acties ten laste van de begroting 1998 gefinancierd worden en voor welke maatregelen er op de begroting 1999 ruimte zal zijn?

4. Hoe denkt zij haar partners op dit terrein, namelijk het Europees netwerk voor het gezinsbeleid en de NGO's die zich daarmee bezighouden, financieel duurzaam te blijven ondersteunen?

5. Acht zij het gezien een en ander niet onontbeerlijk om de interdienstenwerkgroep voor aangelegenheden in verband met het kind met spoed nieuw leven in te blazen?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie

(11 januari 1999)

De lidstaten zijn bevoegd voor het gezinsbeleid. Ingevolge de conclusies van de Raad Werkgelegenheid-Sociale zaken van 29 september 1989 bevordert de Commissie de overdracht van informatie en goede praktijken inzake onderwerpen van gemeenschappelijk belang met betrekking tot demografie en gezinsbeleid.

De bevordering van de combinatie van werk en gezin is bovendien één van de doelstellingen van het vierde communautaire actieprogramma op middellange termijn inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen (1996-2000. Het is tevens een essentieel element van de vierde pijler van de werkgelegenheidsrichtsnoeren (versterking van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen).

In juni 1998 heeft de Commissie ingevolge het arrest van het Hof van Justitie in de zaak C-106/96 en gelet op haar rol als hoedster van de verdragen, besloten de uitvoering op te schorten van de begrotingslijnen zonder wettelijke grondslag en de voorwaarden voor eventuele uitvoering grondig te onderzoeken. Zo is begrotingslijn B3-4108"acties ten behoeve van het gezin en het kind" net als andere begrotingslijnen doorgelicht. Ingevolge die doorlichting en overeenkomstig het interinstitutioneel akkoord is besloten dat in dit kader alleen de met de demografie verband houdende acties waarin artikel 7 van de Overeenkomst betreffende de sociale politiek voorziet, kunnen worden gefinancierd.

In 1998 is voor begrotingslijn B3-4108 ongeveer 1,9 miljoen [fmxeuro] uitgetrokken. In dat bedrag zijn de kosten van het Europees Observatorium voor nationaal gezinsbeleid, de subsidies voor de projecten waarvoor de dossiers vóór juni 1998 zijn ingediend, alsook de met de demografie verband houdende acties begrepen. Voorts is 800.000 [fmxeuro] naar begrotingslijn B3-4109 overgeheveld om de financieringsmiddelen voor projecten op het gebied van de bestrijding van geweld tegen kinderen te versterken.

Met het Oostenrijks Instituut voor het gezin (het ÖIF) is in 1998 een dienstverleningscontract voor een jaar gesloten. Dat instituut zorgt voor de coördinatie van het Europees Observatorium voor nationaal gezinsbeleid. Als er begrotingsmiddelen voor beschikbaar zijn en het instituut goed werk levert, kan het contract vijf keer worden verlengd.

De werking van de niet-gouvernementele organisaties (NGO's) op het gebied van het gezin kan niet worden gefinancierd uit begrotingslijn B3-4108. Die organisaties kunnen evenwel net als de andere NGO's communautaire steun vragen voor specifieke projecten die beantwoorden aan de voorwaarden voor toekenning van steun en aan de prioriteiten voor de uitvoering van de diverse begrotingslijnen.