Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3859/98 van Konstantinos HATZIDAKIS Stand van zaken in de tenuitvoerlegging van het subprogramma toerisme van het communautair bestek voor bijstandsverlening voor Griekenland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3859/98 van Konstantinos HATZIDAKIS Stand van zaken in de tenuitvoerlegging van het subprogramma toerisme van het communautair bestek voor bijstandsverlening voor Griekenland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3859/98 van Konstantinos HATZIDAKIS Stand van zaken in de tenuitvoerlegging van het subprogramma toerisme van het communautair bestek voor bijstandsverlening voor Griekenland

Publicatieblad Nr. C 325 van 12/11/1999 blz. 0034


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3859/98

van Konstantinos Hatzidakis (PPE) aan de Commissie

(4 januari 1999)

Betreft: Stand van zaken in de tenuitvoerlegging van het subprogramma toerisme van het communautair bestek voor bijstandsverlening voor Griekenland

Volgens informatie die ik heb gekregen ligt het bestedingspercentage van het subprogramma toerisme van het communautair bestek voor bijstandsverlening (CB) voor Griekenland, waarvoor een totaal bedrag van 191 miljoen ecu is uitgetrokken, bijzonder laag. In oktober van dit jaar waren slechts 34,5 miljoen ecu besteed (d.w.z. 18,06 %). Uitzonderlijk laag ligt het bestedingspercentage voor de maatregel voor de ontwikkeling van het toerisme op zee, waarvoor slechts 610.000 ecu is besteed, wat overeenkomt met 1,8 % van het totaal bedrag van 33,3 miljoen ecu dat was toegekend. Er is ook sprake van vertragingen bij de betaling van de eerste schijf aan toeristische ondernemingen die een beroep hebben gedaan op de maatregel voor de ondersteuning van de kleine en middelgrote ondernemingen, alsook bij de uitvoering van controles op de projecten die zijn uitgevoerd in het kader van de maatregel voor de modernisering van de bestaande hotels.

Kan de Commissie:

1. de meest recente cijfers geven inzake de besteding van communautaire middelen voor het subprogramma toerisme van het CB voor Griekenland, zowel voor het totaal als voor de verschillende sectoren?

2. Kan zij zeggen wat de redenen zijn voor dit lage bestedingspercentage van de desbetreffende middelen en ook of de niet-bestede kredieten kunnen worden overgeheveld naar het 3de CB?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie

(11 februari 1999)

Overeenkomstig het besluit van de Commissie van 8 december 1997 heeft het subprogramma "toerisme" een begroting van 519 miljoen , waarvoor de openbare vastleggingen 200 miljoen belopen.

De publieke en private globale uitgaven van het programma bedragen ongeveer 108 miljoen , een bestedingspercentage van 20,8 % van de totale begroting voor dit programma. Het bestedingspercentage per maatregel is als volgt (in euro):

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Het lage bestedingspercentage is vooral te wijten aan de vertraging bij de goedkeuring door het Griekse Parlement van wetten op de privatisering van de haveninfrastructuren (marina's) en de wettelijke en bestuursrechtelijke vertragingen bij de definitie van regio's voor geïntegreerde toerisme-ontwikkeling (POTA).

Er wordt op gewezen dat de lidstaat tot eind december 1999 de tijd heeft om vastleggingen te doen; de termijn voor betalingen is 31 december 2001. De Commissie zal de perspectieven voor het bestedingspercentage van dit subprogramma zeer aandachtig bestuderen tijdens de volgende vergadering van het toezichtcomité in het eerste kwartaal van 1999. Zij sluit niet uit dat de Griekse autoriteiten gevraagd wordt een deel van de niet-vastgelegde kredieten over te hevelen naar andere programma's in het kader van het communautair bestek voor bijstandsverlening (CBII). Er wordt echter op gewezen dat de overboeking van kredieten van een huidig CB-programma naar het CB van de volgende programmeringsperiode niet toegestaan is.