Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3864/98 van Christa RANDZIO-PLATH aan de Commissie. Richtlijn van het EP en de Raad betreffende grensoverschrijdende overmakingen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3864/98 van Christa RANDZIO-PLATH aan de Commissie. Richtlijn van het EP en de Raad betreffende grensoverschrijdende overmakingen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3864/98 van Christa RANDZIO-PLATH aan de Commissie. Richtlijn van het EP en de Raad betreffende grensoverschrijdende overmakingen

Publicatieblad Nr. C 182 van 28/06/1999 blz. 0130


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3864/98

van Christa Randzio-Plath (PSE) aan de Commissie

(9 december 1998)

Betreft: Richtlijn van het EP en de Raad betreffende grensoverschrijdende overmakingen

Wat is de stand van de tenuitvoerlegging van richtlijn 97/5/EG(1) van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende overmakingen en waarom speelt de Europese Commissie met het oog op de invoering van de Euro op 1 januari 1999 geen actievere rol ten aanzien van de uitvoering van de richtlijn en de voorbereiding in de lidstaten van de EU?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(28 januari 1999)

Richtlijn 97/5/EG moet op 14 augustus 1999 in nationaal recht zijn omgezet. De lidstaten hadden weliswaar een politieke toezegging gedaan hun wetgevingen reeds vóór 1 januari 1999 aan de richtlijn aan te passen. Dit is echter voor het merendeel niet gebeurd en dit kan wegens de politieke aard van bovengenoemde toezegging ook niet juridisch worden afgedwongen. De Commissie heeft de lidstaten eind oktober 1998 voor een bespreking van de stand van zaken van de toepassing van de richtlijn bijeengeroepen. Tijdens deze bespreking werd bovengenoemde situatie duidelijk. De Commissie zal begin 1999 verdere bijeenkomsten over deze kwestie organiseren. Er zij op gewezen dat de richtlijn wegens de grensoverschrijdende oplossingen die zij voorstelt, zo mogelijk in alle lidstaten gelijktijdig moet worden toegepast.

Tenslotte zij erop gewezen dat verbeteringen in het giroverkeer, zoals die voor de derde fase van de Monetaire Unie dringend noodzakelijk is, niet alleen van de omzetting van Richtlijn 97/5/EG in nationaal recht, maar ook van een betere netvorming van de geautomatiseerde grootschalige betalingssystemen afhangen. De Commissie discussieert in permanent contact met het kredietwezen, de mogelijkheden van dergelijke verbeteringen. De Commissie heeft in haar onlangs gepubliceerde mededeling "Opzetten van een actiekader voor financiële diensten"(2) uiteengezet dat zij het bankwezen met name ertoe wil brengen grensoverschrijdende verbindingen tussen de geautomatiseerde clearingdiensten tot stand te brengen, die in de meeste lidstaten het interne betalingsverkeer op zeer efficiënte wijze afhandelen, maar niet over de grenzen heen aan elkaar gekoppeld zijn.

(1) PB L 43 van 14.2.1997, blz. 25.

(2) COM(98) 625 def.