Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3942/98 van Anita POLLACK EMAS

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3942/98 van Anita POLLACK EMAS

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3942/98 van Anita POLLACK EMAS

Publicatieblad Nr. C 320 van 06/11/1999 blz. 0092


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3942/98

van Anita Pollack (PSE) aan de Commissie

(4 januari 1999)

Betreft: EMAS

In welk stadium bevindt zich de herziene regeling voor duurzaam beheer en controle?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie

(4 februari 1999)

De Commissie heeft op 30 oktober 1998 een voorstel voor een verordening van de Raad(1) inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) goedgekeurd, dat een herziening inhoudt van Verordening (EEG) 1836/93 van de Raad van 29 juni 1993 inzake de vrijwillige deelneming van bedrijven uit de industriële sector aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem(2).

Teneinde aan de bepalingen van artikel 20 van Verordening (EEG) 1836/93 te voldoen heeft de Commissie bij deze herziening de gelegenheid benut om uitgebreid overleg te voeren met de verschillende betrokken partijen om ten behoeve van zowel het milieu als de organisaties die vrijwillig tot het EMAS kunnen toetreden tot een evenwichtig voorstel te komen.

Een van de ontwikkelingen in dit voorstel is dat het toepassingsgebied van de verordening wordt uitgebreid tot alle economische activiteiten, zodat er meer milieu-effecten kunnen worden bestreken en derhalve de milieuzorg in het algemeen kan worden verbeterd. Organisaties als financiële instellingen of lokale overheidsinstanties zullen hiermee over een effectief instrument beschikken voor het beheer van hun milieu-effecten, die net zo ingrijpend kunnen zijn als in de industriële sector.

De nadruk ligt tevens op de compatibiliteit van het EMAS met de internationale norm van de Internationale normalisatie-organisatie (ISO 14001), waarbij de toegevoegde waarde van het EMAS ten opzichte van deze norm is opgevoerd. Naast het interne beheer van de milieu-effecten in het kader van ISO 14001 verplicht het EMAS organisaties tot een verbetering van hun milieuzorg en melding van de geboekte vorderingen aan de buitenwereld via een door een onafhankelijke partij gevalideerde milieuverklaring. Door deze toegevoegde waarde kunnen de geregistreerde organisaties profiteren van een grotere geloofwaardigheid, met name ten opzichte van de toezichthoudende instanties en het publiek.

In het voorstel wordt ook gestreefd naar de deelname van alle organisaties, ongeacht hun omvang. Zo is het de bedoeling dat de voorlichting aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) wordt verbeterd, dat er ondersteunende gereedschappen worden gespecificeerd, dat de verificateurs attent worden gemaakt op de wijze waarop het MKB functioneert en dat grote bedrijven ertoe worden aangezet hun (MKB-)leveranciers te helpen bij de uitvoering van het EMAS.

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat bedrijven die een EMAS-registratie hebben, een logo mogen gebruiken waarmee ze meer bekendheid kunnen geven aan hun vrijwillige inzet om hun milieuzorg te verbeteren. Aan het gebruik van dit logo zijn strikte voorwaarden verbonden om te zorgen voor een evenwicht tussen communicatie en geloofwaardigheid, met name om elke verwarring met een productetiket te vermijden.

(1) PB C 400 van 22.12.1998.

(2) PB L 168 van 10.7.1993.