Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4022/98 van José BARROS MOURA Onderhandelingen EU-Zwitserland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4022/98 van José BARROS MOURA Onderhandelingen EU-Zwitserland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4022/98 van José BARROS MOURA Onderhandelingen EU-Zwitserland

Publicatieblad Nr. C 320 van 06/11/1999 blz. 0109


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4022/98

van José Barros Moura (PSE) aan de Commissie

(8 januari 1999)

Betreft: Onderhandelingen EU-Zwitserland

Het grote publiek heeft onlangs via de pers vernomen dat bij de onderhandelingen tussen de EU en Zwitserland vooruitgang is geboekt over de toepassing van de interne marktregels op met name vervoersgebied. Kan de Commissie gezien het belang van het vrije verkeer van werknemers mededelen welke vooruitgang precies is geboekt en welke meningsverschillen nog niet zijn opgelost, zoals in het geval van de sociale zekerheid en met name de werkloosheidsuitkeringen?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie

(8 februari 1999)

De onderhandelingen tussen de Gemeenschap en Zwitserland hebben geleid tot de sluiting van een ontwerp-overeenkomst inzake het vrije verkeer van personen. Deze ontwerp-overeenkomst zal de rechten van in Zwitserland werkende burgers van de Unie aanzienlijk verbeteren en uiteindelijk leiden tot volledige vrijheid van verkeer van werkenden zoals gegarandeerd tussen de lidstaten. Gedurende een overgangsperiode zullen een aantal beperkingen evenwel van toepassing blijven.

Op het gebied van de sociale zekerheid zullen de burgers van de Unie in het algemeen dezelfde voordelen genieten als voorzien bij de Verordeningen (EEG) 1408/71 en Nr. 574/72 (zie het voorstel voor een verordening van de Raad (EG) 1408/71 wat betreft de uitbreiding ervan tot onderdanen van derde landen(1)) daar deze Verordeningen in de overeenkomst zullen worden geïncorporeerd. De communautaire regels betreffende het recht op werkloosheidsuitkeringen zullen eveneens van toepassing zijn, met slechts één uitzondering gedurende de overgangsperiode. Voor werkenden die minder dan een jaar in Zwitserland hebben gewerkt, zullen gewerkte perioden in andere lidstaten niet worden geaggregeerd om de wachttijd (zes maanden) voor het recht op Zwitserse werkloosheidsuitkeringen te overbruggen.

(1) PB C 6 van 10.1.1998.