Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4049/98 van de leden Eolo PARODI , Guido VICECONTE Reclame en samenstelling van pakjes vet op basis van olijfolie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4049/98 van de leden Eolo PARODI , Guido VICECONTE Reclame en samenstelling van pakjes vet op basis van olijfolie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4049/98 van de leden Eolo PARODI , Guido VICECONTE Reclame en samenstelling van pakjes vet op basis van olijfolie

Publicatieblad Nr. C 341 van 29/11/1999 blz. 0029


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4049/98

van Eolo Parodi (PPE) en Guido Viceconte (PPE) aan de Commissie

(13 januari 1999)

Betreft: Reclame en samenstelling van pakjes vet op basis van olijfolie

Bij recente reclamecampagnes in diverse Europese landen worden de goede diëtische eigenschappen aangeprezen van voor de voeding bestemde pakjes gestold vet op basis van olijfolie. Volgens wetenschappelijke analyses die in opdracht van een gespecialiseerd tijdschrift zijn uitgevoerd, kunnen deze pakjes vet, die voornamelijk uit verzadigde vetzuren bestaan en zeer weinig olijfolie bevatten, echter niet beschouwd worden als een substituut in vaste vorm van de traditionele olijfolie, zoals in de reclamecampagnes evenwel wordt gesuggereerd.

Welke maatregelen denkt de Commissie te nemen ter bescherming van de consumenten en ter bescherming van de extra olijfolie van de eerste persing, het imago ervan en de algemeen erkende diëtische eigenschappen ervan?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(18 maart 1999)

In het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en op basis van Verordening (EEG) 1970/80 van de Raad van 22 juli 1980 houdende algemene uitvoeringsbepalingen voor de acties ter bevordering van het verbruik van olijfolie in de Gemeenschap(1), heeft de Commissie sinds begin jaren tachtig promotiecampagnes laten uitvoeren. Doel is het verbruik van overschotproducten te verhogen en zo bij te dragen tot een stabilisering van de markten. De zevende campagne ter bevordering van het verbruik van olijfolie in de Gemeenschap zal in het voorjaar 1999 van start gaan en gedurende drie opeenvolgende jaren worden gevoerd in alle lidstaten. Het totale budget zal ongeveer 15 miljoen [fmxeuro] per jaar bedragen. De campagne zal gericht zijn op de verspreiding van wetenschappelijke kennis inzake voedingsaspecten van olijfolie en op maatregelen op het gebied van reclame, public relations en promotie. Alle informatie aan het publiek is gebaseerd op objectieve en correcte wetenschappelijke gegevens over de voedingsaspecten van olijfolie. Al het voorlichtingsmateriaal wordt gecontroleerd door een onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in de gezondheidsaspecten van de voeding. Olijfolie zal worden gepromoot in het kader van het mediterrane voedingspatroon waarvan de positieve effecten op de gezondheid bewezen zijn.

Bovendien is in artikel 2 van Richtlijn 79/112/EEG van de Raad van 18 december 1978 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen bestemd voor de eindverbruiker alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame(2) bepaald dat de etikettering niet misleidend mag zijn voor de koper, onder meer door aan het levensmiddel effecten of eigenschappen toe te schrijven die het niet bezit. Op de naleving van deze bepaling moet worden toegezien door de controle-autoriteiten van de lidstaten.

(1) PB L 192 van 26.7.1980 en PB L 288 van 31.10.1980.

(2) PB L 33 van 8.2.1979.