Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4056/98 van Manuel ESCOLÁ HERNANDO Spaanse vereniging voor kankerbestrijding

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4056/98 van Manuel ESCOLÁ HERNANDO Spaanse vereniging voor kankerbestrijding

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4056/98 van Manuel ESCOLÁ HERNANDO Spaanse vereniging voor kankerbestrijding

Publicatieblad Nr. C 289 van 11/10/1999 blz. 0120


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-4056/98

van Manuel Escolá Hernando (ARE) aan de Commissie

(4 januari 1999)

Betreft: Spaanse vereniging voor kankerbestrijding

De Spaanse vereniging voor kankerbestrijding (AECC) is tot dusverre de organisatie die belast is met het beheer van het bedrag van 15 miljoen ecu dat in 1996 door de Commissie beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van het programma inzake de kankerbestrijding in Latijns-Amerika (LICC).

De Commissie heeft onlangs "een financieel gat" en onregelmatigheden bij het beheer van deze communautaire middelen in de jaren 199. en 9.97 ontdekt.

Wegens deze onregelmatigheden heeft de Commissie besloten de betaling van het openstaande bedrag van ongeveer 10 miljoen ecu ten behoeve van de Spaanse vereniging voor kankerbestrijding tijdelijk op te schorten.

De diverse vormen van hulpverlening van de Europese Unie, met name in casu voor de uitvoering van de programma's inzake kankerbestrijding in Latijns-Amerika, zijn voor de ontwikkelingslanden van groot belang. De bovengenoemde kredieten zijn momenteel echter geblokkeerd. Is de Commissie voornemens, als de problemen langer duren, de tijdelijk opgeschorte kredieten ten behoeve van de Spaanse vereniging voor kankerbestrijding te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn uitgetrokken, namelijk het helpen van kankerpatiënten in Latijns-Amerika, ook al zou dit via een andere organisatie geschieden?

Zo ja, wanneer worden deze kredieten uitbetaald en via welke organisatie?

Kan de Commissie gedetailleerde informatie verstrekken over de redenen die tot het blokkeren van deze kredieten hebben geleid alsook over het verloop van de controles die momenteel door de Commissie worden uitgevoerd?

Antwoord van de heer Marín namens de Commissie

(19 februari 1999)

De Commissie heeft in 1996 besloten met 13,3 miljoen [fmxeuro] het programma "Latijns-Amerika tegen kanker" te financieren. De Spaanse vereniging voor kankerbestrijding (AECC) draagt 1,5 miljoen [fmxeuro] bij aan de totale begroting van 15 miljoen euro.

De financieringsovereenkomst die is ondertekend tussen de Commissie en de Vereniging van Ibero-Amerikaanse liga's voor kankerbestrijding (ALICC) vertrouwt de uitvoering van het samenwerkingsproject aan deze vereniging toe. Zij vertegenwoordigt een groepering van 21 liga's of verenigingen voor kankerbestrijding, merendeels uit Latijns-Amerika. Het voorzitterschap ervan wordt thans vervuld door de AECC, die tevens de leiding over het project heeft. De AECC is evenwel niet belast met het beheer van de Europese bijdrage.

Bij de eerste evaluatie van de periodieke externe beoordelingen die in de financieringsovereenkomst zijn voorgeschreven, heeft de Commissie vastgesteld dat in de jaren 199. en 9.97 het beheer van de fondsen van de Gemeenschap voor het programma "Latijns-Amerika tegen kanker" te kort heeft geschoten. De Commissie heeft na deze evaluatie een audit laten plaatsvinden. In de eerste fase van deze audit is vastgesteld dat de beheerders van de ALICC verscheidene aanpassingen in de boekhouding van het project dienen aan te brengen. In de tweede fase van de audit, welke thans plaatsvindt, is het mogelijk de herziening te voltooien en na te gaan of de eerder gedane aanbevelingen door de ALICC zijn opgevolgd; tevens kan worden vastgesteld of de uitbetaling van Gemeenschapsfondsen mag voortgaan.

Er moet duidelijk op gewezen worden dat de doelstelling van het programma voorkoming van kanker in Latijns-Amerika is. De beoogde activiteiten bestaan uit de bewustmaking van de overheidsinstanties teneinde het beleid inzake de volksgezondheid te coördineren, en uit acties ten behoeve van het in een vroeg stadium opsporen van bepaalde soorten kanker die een grote sociale weerslag hebben, alsook de bewustmaking en voorlichting van het grote publiek, de opleiding van opleiders en van gezondheidswerkers.

Dat is de reden waarom de nationale liga's in Latijns-Amerika als partners zijn gekozen; het betreft immers niet de behandeling van de ziekte noch ook het wetenschappelijk onderzoek ernaar.