Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 44/98 van Klaus REHDER aan de Commissie. Subsidies aan Italiaanse vervoersondernemingen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 44/98 van Klaus REHDER aan de Commissie. Subsidies aan Italiaanse vervoersondernemingen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0044/98 van Klaus Rehder (PSE) aan de Commissie (29 januari 1998)

Betreft: Subsidies aan Italiaanse vervoersondernemingen

De Republiek Italië heeft in 1997 de Italiaanse vervoersondernemingen een totaal van ongeveer 110 miljoen ecu aan subsidies toegekend (50 miljoen vermindering van de wegenbelasting, 16 miljoen extra belastingafschrijving, 29 miljoen verlaging van tolgelden, 15 miljoen bonus sociale verzekeringen). Ook voor het jaar 1998 hebben de Italiaanse vervoersbedrijven overeenkomstige subsidie-eisen bij de Italiaanse regering op tafel gelegd.

1. Acht de Commissie deze subsidies in overeenstemming met het mededingingsrecht?

2. Welke maatregelen heeft de Commissie tot op heden getroffen, indien zij tot de conclusie zou zijn gekomen dat deze subsidies niet stroken met het EU-mededingingsrecht?

3. Overweegt de Commissie tegen de Republiek Italië een inbreukprocedure in te stellen wegens schending van de mededingingsregels?

4. Is deze vorm van subsidieverlening volgens de Commissie verenigbaar met het doel van de Europese Unie om het vervoer naar het spoor te verleggen?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie (24 maart 1998)

De Commissie heeft bij diverse gelegenheden onderzocht of overheidssteun voor het Italiaanse wegvervoer in overeenstemming was met de communautaire wetgeving op dit gebied. Dit heeft geleid tot een aantal beschikkingen van de Commissie waarvan er in 1997 drie zijn doorverwezen naar het Hof van Justitie of het Gerecht van Eerste Aanleg.

De Commissie is evenwel slechts onlangs geattendeerd op de specifieke financiële voordelen voor het Italiaanse wegvervoer waar het geachte Parlementslid op doelt. Deze voordelen worden thans door de Commissie onderzocht in het licht van de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag.

Aangezien de procedure loopt, is de Commissie niet in staat commentaar op dit geval te leveren en met name kan zij zich niet openbaar uitlaten over de vraag of deze maatregelen aan de communautaire mededingingsregels voldoen. Zodra er besluiten zijn genomen, zullen deze op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt.